L I T U R G I C A
 

I. SFÂNTA  LITURGHIE


 1. Liturghia bizantină, pentru dimineața.**
 2. Liturghia bizantină, pentru seara.**
 3. Liturghia în ritul armean.**
 4. Liturghia armeană, în limba maghiară.**

 
 

II. CELE  ȘAPTE  LAUDE
- orele canonice -
(în ritul bizantin)

 1. Vesperina sau vecernia.*
 2. Dupăcinarul sau completoriul.*
 3. Miezonoptica sau miezonopterul.*
 4. Mânecatul sau utrenia cu ora I canonică.**
 5. Ora a III-a canonică sau ceasul al III-lea.**
 6. Ora a VI-a canonică sau ceasul al VI-lea.*
 7. Ora a IX-a canonică sau ceasul al IX-lea.*

 
 

III. ÎNCHINĂRI CUCERNICE

 1. Acatistul Duhului Sfânt.*
 2. Canonul de umilință cătrě Domnul nostru.*
 3. Calea Crucii, în ritul bizantin.*
 4. Calea Crucii, în ritul armean.*
 3. Rozariul**
 4. Paraclisul mic al Maicii Domnului.**
 5. Pausul pentru rěposați, în ritul armean.**

 
* - paginile însemnate cu stea roșie, sunt încă în construcțiune.
** - paginile însemnate cu două stele violete, sunt gata pentru cercetat.

___________

    Construitu-s'au aceasta foaie vîrtuală, spre mărirea Dumnezěului nostru triunic, spre folosul credincioșilor, al seminariștilor, al studenților și al slujitorilor de la amvon și de la masa sfintei Cuminecături.
    La ce 'i bună aceasta foaie vîrtuală?
    Folosul d'ântîiu îl pot avea aceia cari teleîncarcă sau copiează foile vîrtuale, întru folosul lor liturgic. Pot fi tipărite și folosite, atât în rugăciunea singuratică, și în cea obștească.
   Děcă v'au plăcut oarece de pe aceasta foaie, ori děcă, din contră, nu v'au plăcut, ori děcă aveți un sfat bun cu privire la anumite greșeli, ce s'au vrut strecura prin foile acestea, atunci puteți scrie și trimite o scrisoare vîrtuală spre .
    Cuprinsurile slujbelor și rugăciunilor s'au întocmit de către meșterul-ziditor al acestei foi vîrtuale, după cum s'au arătat dedesubtul scării arătătoare a troparelor (carea se află întru acest loc), cu următoarele deosebiri:
    Oarele canonice s'au luat îndeosebi din Orologhionul eșit la Blaj, în 1934, dar am ținut seama și de tipicul din Orologiul cel Mare de la Bucureșci, din 1889, precum și de acela al Ceaslovului de la Bucureșci, din 1950. Întru îndreptarea psalmilor, am ținut seama de Biblia din Ierusalim, scoasă în frâncenească la Paris.
    Liturghia de rit armenesc s'au tălmăcit de către meșterul-ziditor, în paralel, dintru limbile frâncenească, armenească, englezească și ungurească, întru graiul nost' ardelenesc românesc. Textul frâncenesc și cel armenesc l-am luat de la parochia apostolică armenească din Valînția, din rěsěritul Frânciei. Textul englezesc, pedig, îl avem prin bunăvoința Domnului Raffi Kojian, carele l-au fost tălmăcită dintru armeneșce, și l-au scos pe foaia vîrtuală www.cilicia.com.
    Am luat Liturghia armenească din Liturghierul armenesc de la Budapeștea, din 1993, dar l-am îndreptat, curěspunzător cu îndicațiunile Săborului de la Tridințiu, întrucât textul din acel Liturghier lăsa oarece urme stîngace. Textul atare au fost tălmăcit dintru limba armenească întru cea ungurească, de către Părintele Antal Kádár, de către Părintele Pál Leszkovszky, și de către Domnul Dr. László Szám.
    Parastasul armenesc s'au tălmăcit tot de către meșterul-ziditor, din englezeșce, frânceneșce și armeneșce, în graiul nost' românesc din Ardeal.
    Calea Crucii o avem în ritul bizantin, în limba românească, din cartea Ieșirea la Lumină, edițiunea I, scoasă la Baia-Mare, în 1990. Calea Crucii în ritul armenesc s'au tălmăcit tot de către meșterul-ziditor, după un text englezesc cercetat prin bunăvoința Domnului William Ghazarian.
    Am luat cuprinsul Canonului mic de mângâiere, din Orologionul de la Blaj, dar am urmat tipicul arătat de Domnul Dr. Badea Cireșanu, în cartea Tezaurul liturgic, tomul II, eșit la Bucureșci în 1903. Pentru versiunea prescurtată, am urmat textul întocmai, precum și tipicul ce se întrebuințează întru parochiile din ținutul Carăiului, din partea de apus și meazănoapte a Ardealului.
    Cuprinsul Rozariului s'au alcătuit după variile obiceiuri poporale de a spune aceasta rugăciune.
    Acatistul cătrě Duhul Sfânt ne-au venit dintr'o foaie scoasă de Editura Bunavestire, la Bacău, în ultimii ani.
    Duhul Sfânt și-i binecuvinteze pe toți cari și-au dat osteneala pentru scoaterea acestei foi vîrtuale, și și le rěsplătească în veacul viitor și într'aiesta de acmu ! Amin !

Capăt, iar lui Dumnezeu laudă !