MÂNECATUL sau UTRENIA
(o OrqroV)

    Desfășurarea mânecatului este foarte diferită de la o zi la alta a anului. De fapt, toate mânecatele au același schelet comun, însă cântările nu sunt niciodată aceleași. Cea mai lungă parte a mânecatului este canonul de 9 (de fapt 8) ode sau cântări, fiecare odă cuprinzând mai multe șiruri de tropare.
    Pentru aceea, vă punem la dispozițiune slujba mânecatului având Canonul de mângâiere către Sfânta Născătoare. Vi-l recomandăm mai ales pentru rugăciunea particulară, pentru că acest canon de mângâiere nu este propriu nici unei zile a anului, dar poate fi folosit pentru oricare zi a anului, în afară de săptămâna luminată. Mai mult, în Ardeal se face în tot postul Sfintei Mării și în tocmai ziua sărbătorii, ba chiar pe alocurea în toată luna lui mai și în tot Postul Crăciunului.
    În mod normal, lauda a patra de peste zi este alcătuită, în ritul bizantin, din utrenie sau mânecat, la carele se adaogă ora dintâie canonică sau ceasul dintâi.
    Așadar, dacă vreți să aduceți lui Dumnezeu aceasta a patra laudă, atunci puteți spune mai întâi utrenia canonului de mângâiere, la carea ajungeți apăsând aici, după carea urmați rînduiala ceasului dintâi, pe carele îl găsiți mai jos:

____________
 
 

Ora I canonică

    

    În continuarea mânecatului (utreniei), începem simplu, fără binecuvîntare de început, după cum urmează:

    2. Psalmodia

    Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
    Veniți să ne închinăm lui Christos, Împăratul nostru, Dumnezeu!
    Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Christos, Împăratul și Dumnezeul nostru!

Psalm 5

    G raiurile mele ascultă-le, YHWH; înțelege strigarea mea.
    Ia aminte la glasul rugăciunii mele, împăratul meu și Dumnezeul meu,
    Căci către tine mă voiu ruga, YHWH; dis-de-dimineață vei auzi glasul meu;
    Dimineața voiu sta înaintea ta și voiu vedea

    Că Dumnezeu care nu voiește fărădelegea tu ești.
    Nu va locui lângă tine făcătorul de rele, nici nu vor petrece călcătorii de lege în preajma ochilor tăi.
    Urît-ai pe toți cei ce lucrează fărădelegea; pierde-vei pe toți cei ce grăiesc minciuna.
    Pe bărbatul sângiurilor și pe cel plin de vicleșug îl urește YHWH.

    Iară eu întru mulțimea milei tale întra-voiu în casa ta;
    Închina-mă-voiu spre sfânt locașul tău, întru frica ta.
    YHWH, povățuiește-mă întru dreptatea ta;
    Din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea ta calea mea.

    Căci nu este în gura lor adevăr; inima lor este pustie,
    Groapă deschisă gâtlejul lor; cu limbile lor au grăit vicleșuguri.
    Judecă-i, Dumnezeule! cadă din uneltirile lor!
    Pentru mulțimea păgânității lor leapădă-i, că împotriva ta s'au sculat.

    Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru tine.
    În veci se vor bucura, și vei locui într-înșii;
    Și se vor lăuda întru tine toți cei ce iubesc numele tău, că tu vei binecuvînta pe cel drept, YHWH,
    Ca și cu o pavăză a bunei voiri ne-ai încununat pe noi.


Psalm 90 [89]

    Doamne, scăpare te-ai făcut nouă din neam în neam.
    Mai înainte de a se fi făcut munții și de a fi zidit pămîntul și lumea, și din veac în veac tu ești Dumnezeu.
    Nu întoarce pe om întru nimicire, zicând: «Reîntoarceți-vă, fii ai oamenilor !»,
    Că o mie de ani înaintea ochilor tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă de noapte.
    Deșertăciune vor fi anii lor dimineața; ca iarba va trece.
    Dimineața va înflori și va trece; de cu seară se va tăia, veșteji-se-va și se va usca.

    Sfîrșitu-ne-am întru urgia ta, și întru mânia ta ne-am cutremurat.
    Pus-ai fărădelegile noastre înaintea ta: veacul nostru, întru lumina feței tale.
    Că toate zilele noastre au apus, și întru urgia ta ne-am sfîrșit.
    Anii noștri ca un suspin s'au socotit: zilele anilor noștri într'înșii șeptezeci de ani, iar de vor fi în puteri, optzeci de ani,
    Și ce este peste aceștia: osteneală și necaz, că a venit liniște asupra noastră, și ne vom îndrepta.
    Cine cunoaște puterea urgiei tale, și pentru frica ta, mânia ta să o măsoare?

    Dreapta ta în așa chip arată-o mie, și pe cei învățați la inimă, întru înțelepciune.
    Întoarce-te, YHWH ! Până când? Fii milostiv cu robii tăi.
    Umplutu-ne-am dimineața de mila ta, și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele noastre.
    Veselitu-ne-am pentru zilele în cari ne-ai umilit, pentru anii în cari am văzut rele.
    Caută spre robii tăi și spre lucrurile tale, și povățuiește pe fiii lor, și să fie strălucirea Domnului Dumnezeului nostru peste noi.
    Lucrurile mâinilor noastre le îndreptează asupra noastră: lucrul mâinilor noastre îl îndreptează.

Psalm 101 [100]

    Milă și judecată voiu cânta ție, YHWH; cânta-voiu în psaltire,
    Și voiu lua aminte la calea fără prihană. Când, oare, vei veni la mine?

    Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în mijlocul casei mele.
    N'am pus înaintea ochilor mei lucru fărădelege; pe cei ce făceau călcări de lege i-am urît.

    Nu s'a însoțit cu mine inimă îndărătnică; pe cel rău, care se abate de la mine, nu l'am cunoscut.
    Pe cel ce clevetea într'ascuns pe vecinul său, pe acela l-am alungat afară.

    Cu cel îngâmfat cu cu ochiul, și cu cel nesățios la inimă,
    Cu acela n'am mâncat împreună.

    Ochii mei peste credincioșii pămîntului, ca să șadă împreună cu mine.
    Cel ce umblă în cale fără prihană, acela-mi slujește mie.

    Nu va locui în mijlocul casei mele cel ce este trufaș;
    Cel ce grăiește neadevăruri nu este drept înaintea ochilor mei.

    În dimineți am ucis pe toți păcătoșii pămîntului,
    Ca să pustiesc din cetatea lui YHWH pe toți cei ce lucrează fărădelegea. __

    Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
    Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Kyrie, eleison. - De 3 ori.

    Începând dintru acest loc:

- pentru Postul Mare urmăm așa cum s'a arătat aici,
- pentru Postul Crăciunului (15 nov. - 23 dec.) și în Postul Apostolilor (de luni în a 3-a săptămână după Rusalii, până în 28 iunie), urmăm după cum s'a arătat dincoace,
- iar în restul zilelor mergem mai departe, apăsând întru acest loc.


Înapoi la scara arătătoare