DUPÌCINARUL

Preotul binecuvintează:
Bine 'i cuvîntat Dumnezìul nostru, tìtdeauna, acmu și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.

Mărire ție, [Christoase,] Dumnezeul nostru, mărire ție.
Împìrate ceresc, mângâetorule, Duchul adevìrului, care pì tìt locul eșci și pì tìte le împlineșci, vistierul bunătăților și dătătorule de vieață, haida și te așează întru noi, și ne curățeșce de tìtă întinăciunea, și mântueșce, bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezìule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milueșce-ne pì noi. - De 3 ori, de fiecare dată cu câte o închinăciune.
Mărire Tatălui și Fiiului și Sfântului Duch, și acmu, tìtdeauna și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Trìime, milueșce-ne pì noi. Doamne, curățeșce pìcatele noastre. Stăpâne, ieartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pìntru numele tău.
Kyrie, eleison. - De 3 ori.
Mărire Tatălui și Fiiului și Sfântului Duch, și acmu, tìtdeauna și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru...

Preotul: Că a ta 'i împìrăția și puterea și mărirea: a Tatălui și a Fiiului și a Sfântului Duch, acmu și tìtdeauna și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.

Înaânte de psalm, zicem mai ântîe așea:
Veniți și ne închinăm Împìratului nostru Dumnezìu !
Veniți și ne închinăm lui Christos, Împìratul nostru, Dumnezeu !
Veniți și ne închinăm și și ne proșternem tocma înaântea lui Christos, Împìratul și Dumnezìul nostru !

Psalmul 51 [50]
- cetit -

Milueșce-mì, Dumnezìule, dupì mare mila ta; și dupì mulțimea îndurărilor tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vîrtos mì spală de fărădelegea mea, și de pìcatul meu curățeșce-mì,
Că fărădelegea mea eu o cunosc, și pìcatul meu înaântea mea 'i neîncetat.

Ție unuia am greșit, și ce 'i rìu înaântea ta am făcut,
Încât drept eșci întru cuvintele tale, și biruitor, când vei judeca tu.
Că eacă, întru fărădelegi am fost conceput, și în pìcate m'ău născut maica mea.

Că eacă, adevìrul ai iubit; pì celea nearătate și pì celea ascunse ale înțìlepciunii tale mi le-ai arătat mie.
Stropi-m'-vei cu isop, și m' voiu curăți; spăla-m'-voiu, și mai mult decât neaua mă voiu albi.
Auzului meu îi-vei da bucurie și veselie; bucura-s'-vor oasele celea umilite.

Întoarce fața ta de la pìcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le.
Ânimă curată zidește întru mine, Dumnezìule, și duch drept înnoește întru celea din lăuntrul meu.
Nu mì lăpìda de la fața ta, și Duchul tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

Dă-mi eară bucuria mântuirii tale, și cu duch stăpânitor întăreșce-mì.
Învìța-voiu pì cei fărădelege căile tale, și cei pìcătoși la tine s' vor înturna.
Scapă-mì de sângiuri, Dumnezìule, Dumnezìul mântuirii mele; bucura-s'-va limba mea de dreptatea ta.

Doamne, buzele mele le-vei deșchide, și gura mea va vesti lauda ta,
Că de-ai vut vrea jertfă, ți-aș fi adus; arderi de tot nu-vei binevoi.
Jertfa lui Dumnezeu 'i duchul umilit; ânima frântă și smerită nu o-vei urgisi, Dumnezeule.

Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta, Sionului, și și sì zidească zidurile Ierusalimului.
Atuncea vei binevoi jertfa de dreptate, prinosul și arderile de tìt; atuncea vor pune pì jertfelnicul tău viței.

Psalmul 70 [69]

Dumnezìule, cătrì ajutorul meu iea aminte; Doamne, ca și-mi ajuți grăbeșce-te.
Rușineze-sì și sì înfrunte ceia ce coată sufletul meu;
Întoarne-sì înapoi și sì rușineze aceia ce-mi vreau mie rele.
Întoarne-sì repede rușinați aceia ce grăesc de mine: « Haha ! ».

Bucure-sì și sì veselească de tine tìți ceia ce te coată pì tine, Dumnezìule,
Eară ceia ce iubesc mântuirea ta și zică tìtdeauna: «Mărit fie YHWH!».
Eo pedig săracu 's și lipsit: Dumnezìule, ajută-mi.
Ajutorul meu și mântuitorul meu eșci tu: Doamne, nu întârziea!

Psalm 143 (142)

YHWH, auzi rugăciunea mea; ascultă cererea mea întru adevìrul tău; auzi-mì întru dreptatea ta.
Șă nu întri la judecată cu robul tău, că drept, înaântea ta, nu s' va afla nime din cei vii.

Că ău asuprit dușmanul sufletul meu, smerit-ău până la pămînt vieața mea.
Așezatu-m'ău întru întunerec, ca pì morții cei de demult. Nesimțitor s'ău făcut întru mine sufletul meu; întru mine s'ău turburat ânima mea.

Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; gânditu-m'am la tìte lucrurile tale: la faptele mânurilor tale am cugetat.
Întins-am cătrì tine mânurile mele; sufletul meu cătrì tine, ca un pămînt fără de apă.

Degrabă rìspunde-mi, YHWH; slăbit-ău sufletul meu.
Nu întoarce fața ta de către mine, ca și nu fiu asemenea celor ce se scoboară în mormînt.

Fă-mì ți aud dis de dimineață mila ta, că întru tine am nădìjduit.
Arată-mi calea pe care voiu mere, că doară cătrì tine am rădecat sufletul meu.

Scoate-mì de la dușmanii mei; YHWH, la tine am aflat scăpare.
Înveață-mì a face voiea ta, că tu eșci Dumnezìul meu.

Duchul tău cel bun m' va povățui la pămînt drept; pìntru numele tău, YHWH, m' vei viea.
Întru dreptatea ta, scoate-vei din nìcaz sufletul meu, și întru mila ta îi-vei sfărma pì dușmanii mei,
Și îi-vei perde pì tìți ceia ce nìcăjesc sufletul meu, că eo 's șerbul tău.

Doxologia scurtă

Mărire întru celea de sus lui Dumnezìu, și pì pămînt pace, între oameni bunăvoire!
Lăudămu-te, bine te cuvîntăm, ne închinăm ție, te rugăm pì tine, îți mulțumim ție pìntru mărirea ta ceea mare.
Doamne, împìratul cerului, Dumnezìule Părinte atìtținìtorule, Doamne Fiiule unule-născut Iisuse Christoase, și Duchule Sfinte,
Doamne Dumnezìule, mnelușelul lui Dumnezìu, Fiiul Părintelui, cela ce rădeci pìcatele lumii, milueșce-ne pì noi;
Cela ce rădeci pìcatele lumii, primeșce rugăciunea noastră;
Cela ce șezi de-a dreapta Tatălui, milueșce-ne pì noi,
Că tu eșci unul sfânt, tu eșci unul Domn, Iisuse Christoase, întru mărirea lui Dumnezìu Tatălui. Amin.
În tìte zilele bine te-vom cuvînta, și vom lăuda noi numele tău, în veac și în veacul veacului.
Doamne, scăpare te-ai făcut noauă din neam în neam. Eo am zis: «Doamne, milueșce-mì.». Vindecă sufletul meu, că am greșit ție.
Doamne, la tine am scăpat. Înveață-mì și fac voiea ta, că tu eșci Dumnezìul meu.
Că la tine 'i isvorul vieții: întru lumina ta vom vedea lumină.
Tinde îndurarea ta celor ce te cunosc pì tine.

Rugăciune cucernică

Învredniceșce-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de pìcat a ne feri noi. Bine eșci cuvîntat, Doamne, Dumnezìul părinților noștri. Și lăudat, și preamărit 'i numele tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila ta cătrì noi, dupì cum am sperat și noi întru tine. Bine ești cuvîntat, Doamne: înveață-ne pe noi îndreptările tale. Bine eșci cuvîntat, Stăpâne: înțelepțeșce-ne pe noi cu îndreptările tale. Bine eșci cuvîntat, Sfinte: luminează-ne pe noi cu îndreptările tale. Doamne, mila ta rămâne în veci; pì lucrurile tale nu le trece cu vederea. Ție sì cade laudă, ție sì cade cântare. Ție mărire sì cade: Tatălui și Fiiului și sfântului Duch, acmu și tìtdeauna și în vecii vecilor. Amin.
Credeul

Cred întru unul Dumnezeu Tatăl atìtținìtorul, făcìtorul cerului și al pămîntului, vìzutelor tuturor și nevìzutelor.
Și întru unul Domn Iisus-Christos, Fiiul lui Dumnezìu unul-născut, care de la Tatăl s'ău născut, mai înainte de toți vecii; lumină din lumină, Dumnezìu adevìrat din Dumnezìu adevìrat, născut eară nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl; prin carele tìte s'ău făcut.
Care, pìntru noi, oamenii, și pìntru a noastră mântuire, s'ău coborît din ceruri, și s'ău întrupat de la Duchul Sfânt și din Maria Fecioara, și s'ău făcut om.
Și s'ău rìstìgnit pìntru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, și ău pătimit, și s'ău îngropat,
Și ău învieat a treia zi, dupì Scripturi,
Și s'ău înălțat la ceruri, și șede de-a dreapta Tatălui,
Și eară va veni cu mărire, și judece viii și morții; a căruiea împìrăție nu va avea capìt.
Și întru Duchul Sfânt, Domnul și de vieață făcìtorul, care de la Tatăl purcede; cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiiul 'i adorat și mărit; care ău grăit prin prooroci.
Și întru una, sfântă, catolicească și apostolească Băserică.
Mărturisesc un botez, întru iertarea pìcatelor,
Și aștept învierea morților,
Și vieața veacului ce-va veni. Amin.

Canonul

Aici sì poate ceti canonul, care, dupì tipicele celea vechi, 'i canonul sfintei Cuminecături. Cum oamenii s'ău învìțat a nu sì cumineca des, la valachi și moldoveni sì cetesc tìt felul de canoane. De la mănăstirea Căpìtunei am luat regula ca în locul acesta și nu sì zică nici un canon. De aceea, cine vrea, poate lăsa la o parte canonul de mai jos, și așea și treacă drept la tropare.

Cântarea I

Irmos: Veniți, popoare, și cântăm cântare lui Christos Dumnezìu, celui ce ău despărțit marea, și ău mânat pì poporul pì carele l-ău fost scoasă din robia egiptenilor, că s'ău preamărit.

Pâne de vieață vecinică și-mi fie mie trupul tău cel sfânt, milostive Doamne, și sângele tău cel scump vindecare de boalele celea de multe feluri.

Spurcat fiind cu lucruri ce nu sì cade a le face, săracul de mine, nu 's vrednic a mì cumineca cu trupul tău cel preacurat și cu sângele tău cel dumnezìesc, de cari mì fă vrednic.


Rugăciunile comune

Sfinte Dumnezìule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, milueșce-ne pì noi. - De 3 ori, de fiecare dată cu câte o închinăciune.
Mărire Tatălui și Fiiului și Sfântului Duch, și acmu, tìtdeauna și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Trìime, milueșce-ne pì noi. Doamne, curățeșce pìcatele noastre. Stăpâne, ieartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pìntru numele tău.
Kyrie, eleison. - De 3 ori.
Mărire Tatălui și Fiiului și Sfântului Duch, și acmu, tìtdeauna și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru...

Preotul: Că a ta 'i împìrăția și puterea și mărirea: a Tatălui și a Fiiului și a Sfântului Duch, acmu și totdeauna și în vecii vecilor.
Poporul: Amin.Troparele & condacele

Alegem, dupì cum ne arată ziua de pìste sìptìmână, în felul următor:
- de duminecă seara până joi seara
;
- vineri seara ;
- sâmbătă seara ;
- în sìrbători .

+ + +


#1 - În sìrbători citim ori cântăm condacul sìrbătorii (carea ar cădea a doaua zi). Apoi trecem mai departe. 

+


#2 - Dumineca (adecă sâmbătă seara) sì zice ipacoiul glasului de rînd. Apoi trecem mai departe.

+


#3 - Sâmbătă (adecă vineri seara) sì zice condacul ori troparul zilei de pìste an (carea ar cădea a doaua zi), ori următoarele, pì glas 2:
Apostoli, martiri și prooroci, archipăstori, cuvioși și drepți, împreună cu sfintele femei, cari bine ați împlinit lupta, și ați ținut credința, îndrăsneală având cătrì mântuitorul, ca pì un bun rugați-l pìntru noi, și sì mântuească, rugămu-vì, sufletele noastre.

Ca nișce pârgă a firii, ție, săditorului făpturii lumea îți aduce, Doamne, pì purtătorii de Dumnezìu martiri; pìntru rugăciunile cărora fereșce în pace afundă pì Băserica ta, împìrăția ta, pìntru Născìtoarea de Dumnezìu, mult îndurate.

Glas 4: Mărire Tatălui și Fiiului și Sfântului Duch. – Cu sfinții hodineșce, Christoase, sufletele șerbilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, dar vieață fără de capìt.

Și acmu, totdeauna și în vecii vecilor. Amin. – Pìntru rugăciunile tuturor sfinților și ale Născìtoarei de Dumnezìu, Doamne, pacea ta dă-ne-o noauă, și ne milueșce pì noi, ca cel ce numa tu eșci milostiv.

Dupì troparele acestea, trecem mai departe.
 
+


#4 - De luni până vineri (adecă de duminecă seara până joi seara), zicem condacul ori troparul zilei de pìste an (carea ar cădea a doaua zi), ori următoarele, pì glas 4:
Dumnezìul părinților noștri, carele faci totdeauna cu noi dupì blândețele tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pìntru rugăciunile lor, în pace așează vieața noastră.

Cu sângurile martirilor tăi celor din tìtă lumea, ca și cu o porfiră și cu vison fiind îmbrăcată Băserica ta, printr'înșii strigă ea cătrì tine, Christoase Dumnezìule: poporului tău trimete-i îndurările tale, dărueșce pace moștenirii tale, și sufletelor noastre mare milă.

Mărire Tatălui și Fiiului și Sfântului Duch. – Cu sfinții hodineșce, Christoase, sufletele șerbilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinare, dar vieață fără de capìt.

Și acmu, tìtdeauna și în vecii vecilor. Amin. – Pìntru rugăciunile tuturor sfinților și ale Născìtoarei de Dumnezìu, Doamne, pacea ta dă-ne-o noauă, și ne milueșce pì noi, ca cel ce numa tu eșci milostiv.

Dupì troparele acestea, trecem mai departe.

+ + +


Dupì tropare ori condace:

Kyrie, eleison. - De 40 de ori. Apoi rugăciunea sfântului Ioniță (Ioaniciu) cel Mare:

Cela ce în tìt timpul și în tìtă oara, în cer și pì pămînt eșci adorat și preamărit, Christoase Dumnezìule, îndelung rìbdătorule, mult îndurate și mult compătimitorule, care pì cei drepți îi iubeșci, și pe pìcătoși îi milueșci, cela ce pì tìți chemi la mântuire, cu făgăduința bunătăților tale viitoare; tu Doamne, primeșce rugăciunile noastre în oara aceasta, și îndreptează vieața noastră cătrì poruncile tale. Sufletele noastre le sfințeșce, trupurile le curățeșce, cugetele le îndreptează, mințile le luminează, și ne mântueșce de tìt nìcazul, de rele și de durere. Înconjoară-ne cu sfinții tăi ângeri, pìntru ca prin mijlocirea lor fiind feriți și arăduiți, și ajungem la unitatea credinței și la cunoașcerea măririi tale celei neapropiate, că bine eșci cuvîntat în vecii vecilor. Amin.

Kyrie, eleison. - De 3 ori.
Mărire Tatălui și Fiiului și Sfântului Duch, și acmu, tìtdeauna și în vecii vecilor. Amin.
Formă obicinuită:
Ceea ce eșci mai onorată decât cheruvimii și mai mărită fără de asìmănare decât serafimii, carea fără stricăciune pe Dumnezìu-Cuvîntul l-ai născut, pì tine, ceea cu adevìrat Născìtoare de Dumnezìu, te mărim.

Formă ecumenică (împrumutată de la mezonoptică):
Pì cela de care sì spearie și sì cutremură cheruvimii, și pì carele-l măresc oștile ângereșci; pì cela ce din Vergura negrăit s'ău întrupat, pì Christos, dătătorul de vieață, cu cucernicie îl mărim.

a. Dacă este popă de față, atuncea îi zicem:
Întru numele Domnului, binecuvintează, părinte!
Eară popa spune:
Dumnezìule, fii noauă milostiv și ne binecuvintează; luminează fața ta pìste noi, și ne milueșce. (Psalm 67: 2).
Dară noi rìspundem:
Amin.

b. Dacă nu este popă de față, atuncea zicem așea:
Pìntru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeul nostru, milueșce-ne pì noi. Amin.

Rugăciunile dinaânte de culcare

Urmează doauă rugăciuni de somn. Ceea d'ântîie, cătrì Maica Sfântă, ău fost scrisă de un oarecare Pavel, monach de la Mănăstirea Maicii Domnului ocărîtă Binefăcătoarea. A doaua ău fost scrisă de un alt călugìr, Antioch Pandect. Cum a doaua rugăciune începe cu « și », sì vede că la început amîndoauă rugăciunile sì ziceau cătrì Domnul Christos. De aceea, am lăsat putința ca, ceia ce vreau, și poată zice o atare rugăciune în locul rugăciunii către Maica Sfântă. Cade-sì a șci că rugăciunea aceasta către Maica Sfântă 'i tare dubașe, din punt de vedere teologic. Rugăciunea de șchimb alta lucrare a lui Antioch Pandect ! ău fost împrumutată de la rugăciunile cătrì somn din ceaslovul regățenilor, și tocmită în graiul nostru din Eardeal.

Formă obicinuită:
Nespurcată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Vergură, a lui Dumnezìu mireasă Doamnă, carea pì Dumnezìu-Cuvîntul cu oamenii prin minunată nașcerea ta l-ai unit, și firea cea lăpìdată a neamului nostru cu celea cereșci o ai împreunat, ceea ce eșci singura nìdejde a celor fără nìdejde, și celor învinși ajutătoare, folositoare gata celor ce aleargă la tine, și tuturor creștinilor scăpare: nu te îngrețoșa de mine, pìcătosul și spurcatul, cela ce cu urîte cugete și cuvinte și fapte pì mine de tìtului netrebnic, și prin lene, dulceților vieții cu voiea șerb m'am făcut. Ci ca ceea ce eșci maica iubitorului de oameni Dumnezìu, cu iubirea ta de oameni îndură-te de mine pìcătosul și rìtăcitul, și primeșce rugăciunea mea, ce sì aduce ție din buze spurcate, eară pì Fiiul tău și stăpânul și Domnul nostru, cu îndrăsneala ta cea de maică cuprinzându-l, roagă-l, ca și-mi deșchidă și mie milostivirile celea iubitoare de oameni ale bunătății lui, și trecând cu vederea greșelile mele celea nenumìrate, și mă întoarcă la pocăință, și împlinitor cuvios al poruncilor lui și mă arate. Și fii lângă mine tìtdeauna, ca o îndurătoare, și compătimitoare, și iubitoare de bine: întru aceasta vieață de acmu, folositoare și ajutătoare caldă, nìvălirile protivnicilor oprindu-le, și la mântuire îndreptându-mì; eară în vremea eșirii mele, ticălosul meu suflet ferindu-l, și întunecatele fețe ale viclenilor draci departe de la dînsul alungându-le; eară în zîua cea înfricoșeată a judecății, de chinul cel vecinic scăpându-mì, și măririi celei negrăite a Fiiului tău și Dumnezìului nostru moștean pì mine făcându-mì; pì care și o și câștig, Doamna mea, preasfântă Născìtoare de Dumnezìu, prin mijlocirea și sprijinul tău; cu darul și cu iubirea de oameni a unuiea-născut Fiiului tău, Domnului și Dumnezìului și mântuitorului nostru Iisus Christos, căruiea i sì cade tìtă mărirea, cintea și închinăciunea, împreună cu cel fără de început Părintelui lui, și cu preasfântul și bunul și de vieață făcătorul Duchul lui, acmu și tìtdeauna și în vecii vecilor. Amin.

Formă ecumenică
(împrumutată de la rugăciunile de seara):

Atìtținìtorule Cuvinte al Tatălui, tu care eșci deplinit, Iisuse Christoase, pìntru multă compătimirea ta, nu te deslipi de mine, șerbul tău, dar hodineșce-te întru mine pì tìt perțul, Iisuse, cela ce eșci păstor bun al oilor tale. Fereșce-mì de ispita șerpelui și nu mì lăsa în pofta satanei, că sìmînța putrejunii 'i întru mine. Tu dară, Doamne Dumnezìule, căruiea de închinăm, împìrate sfinte, Iisuse Christoase, apără-mì în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duchul tău cel sfânt, cu carele i-ai sfințit pe învìțăceii tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, șerbului tău celui nevrednic, mântuirea ta în așternutul meu. Luminează: mintea mea cu lumina înțìlegerii Evangeliei tale celei sfinte, sufletul meu cu dragostea pìntru crucea ta, ânima mea cu curăția cuvintelor tale, trupul meu cu patima ta cea neînvinsă; apără cugetul meu cu umilința ta, și mă rădecă, la vremea cuvenită, pìntru a te mări pe tine, că preamărit eșci cu Părintele tău cel fără de început și cu preasfântul Duch, în veci. Amin.

Și ne dă noauă, Stăpâne, celor ce merem și ne culcăm, hodina trupului și a sufletului, și ne fereșce de somnul cel întunecat al pìcatului, și de tìtă patima cea întunecată și de noapte, a poftei. Așează întărîtările patimilor, stinge săgețile celui rìu, celea aprinse, celea pornite asupra noastră cu vicleșug. Sburdările trupului nostru, le potoleșce, și tìt gândul nostru cel pămîntesc și trupesc adoarme-l; și ne dărueșce noauă, Dumnezìule, minte deșceaptă, cuget curat, ânimă trează, somn ușor și de toată nìlucirea satanei neturburat. Scoală-ne pì noi în vremea rugăciunii, întăriți întru poruncile tale, și aducerea aminte de judecățile tale întru noi neîntreruptă avându-o. Cuvîntare de preamărire toată noaptea noauă ne dărueșce, ca și lăudăm, și și binecuvîntăm, și și preamărim preacinstitul și de mare cuviință numele tău: a Tatălui și a Fiiului și a Sfântului Duch, acmu și totdeauna și în vecii vecilor. Amin.

Nìdejdea mea 'i Tatăl, scăparea mea 'i Fiiul, acoperìmîntul meu 'i Duchul Sfânt. Trìime Sfântă, mărire ție!