SFÂNTA  LITURGHIE 

    SOURP  BADARAQ

      Liturghia Bisericii Armene Catolice

        Badaraqi Hay Gatogh'ig'e Yeg'egh'ețioh

PARTEA   PREGĂTITOARE

    Preotul, diaconii și acoliții fiind îmbrăcați, intră în altar prin partea de miazăzí, iar adunarea se ridică în picioare.
    Poporul cântă imnul îmbrăcării:

    Taină adancă, necuprinsă, fără de început, cela ce ai împodobit împărăția ta cea mai presus de fire ca o cămară, întru lumina cea neapropiată, și ai îmbrăcat cu mărire minunată cetele duhurilor strălucitoare!

    Sau:

    Cu negrșită putere, ziditu-l-ai pe Adam după chipul domnesc, și  l-ai îmbrăcat cu mărire minunată în grădina Edenului, locul dulceților. Cu patima sfântului Unul-născut, toată zidirea s-a înnoit, iar omul s-a făcut iarăși fără de moarte, îmbrăcat cu haină nepieritoare.

    Dacă slujitorul este un episcop, imnul îmbrăcării este astfel:

    Împărate ceresc, Biserica ta o apără nezdruncinată, și îi păzește pe închinătorii numelui tău, în pace.

    În acest timp, preotul, fiind ajuns în dreapta absidei altarului, își spală mâinile, rostind antifonic, împreună cu diaconul, psalmul 26 (25) : 6-12, după cum urmează:

    Preotul: Spăla-voi între cei nevinovați mâinile mele, și voi inconjura altarul tău, YHWH,
    Diaconul: Ca să aud glasul laudei tale, și să spun toate minunile tale.
    Preotul: YHWH, iubit-am bunăcuviința casei tale, și locul locașului măririi tale.
    Diaconul: Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea,
    Preotul: Întru ale căror mâini sunt fărădelelegi, și dreapta cărora e plină de mită.
    Diaconul:Iară eu întru nerăutatea mea am umblat; scapă-mă, Doamne, și mă miluiește;
    Preotul: Căci piciorul meu a stat întru dreptate; întru adunări bine te voi cuvînta, YHWH.

    Preotul începe:

    Pentru mijlocirile Născătoarei de Dumnezeu, Doamne, primește rugăcunile noastre, și ne mântuiește, amin.

    Diaconul: Sfintei Nascatoare de Dumnezeu și tuturor sfinților să le cerem să ne fie mijlocitori la Tatăl ceresc, ca să binevoiască a fi îndurat și milostiv, și să mântuiască făpturile Sale. Atotputernice Doamne, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne și ne miluiește.

    Preotul: Primește, Doamne, rugăciunile noastre, cu mijlocirile Sfintei Născătoare de Dumnezeu, neprihănita Maică a Unuia-născut Fiului Tău, [pentru rugăciunile sfântului N., a cărui pomenire facem] și pentru rugăciunile tuturor sfinților. Auzi-ne, Doamne, și ne miluiește; slăbește, lasă și iartă păcatele noastre, și ne fă vrednici să te lăudam și să te preamărim pe Tine, împreună cu Fiul Tău, și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Preotul se întoarce cu fața către popor și continuă:

    Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, și înaintea tuturor sfinților, și înaintea voastră, părinți si frați, tot păcatul ce-am savîrșit; că am păcătuit cu gândul, cu cuvîntul, cu fapta și cu toate păcatele pe care le face omul. Am păcătuit, am păcătuit. Vă rog: cereți pentru mine, de la Dumnezeu, iertare.

    Un alt preot, sau un diacon, îi dă dezlegare, zicându-i:

    Să te miluiască pe tine prietenul oamenilor, Dumnezeu atotputernicul, să-ți dea iertare de toate greșelile din trecut și de acuma, și să te ferească de cele viitoare, și să te întărească în toată fapta cea bună, și să te odihnească în viața ce va să vie. Amin.

    Apoi preotul slujitor se roagă pentru popor, și-i dă dezlegarea astfel:

    Prietenul oamenilor, Dumnezeu, să vă libereze (+) și pe voi, și să vă ierte toate greșelile, să vă dea vreme de pocăință și de fapte bune, să ocîrmuiască și viața voastră în viitor, prin darul Sfântului Duh, cel puternic și milostiv, căruia se cuvine mărire, în veci. Amin.

    Acum preotul, rostește psalmul 100 (99), antifonic, cu acoliții:

    Corul: Pomenește-ne și pe noi înaintea nemuritorului Miel al lui Dumnezeu!
    Preotul: Pomeni-vă-voi înaintea nemuritorului Miel al lui Dumnezeu.
    Acolit I : Strigați lui YHWH tot pămîntul; slujiți lui YHWH cu veselie.
    Acolit II: Întrați înaintea lui cu bucurie; cunoașteți că YHWH este Dumnezeul nostru.
    Acolit I : El ne-a făcut pe noi, și nu noi; iar noi poporul lui și oile pășunii lui.
    Acolit II: Intrați pe porțile lui cu laudă, și în curțile lui cu cântări.
    Acolit I : Lăudați-l pe el; cântați numele lui!
    Acolit II: Că bun este YHWH; în veci este mila lui, și din neam în neam adevărul lui.
    Acolit I : Mărire Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt,
    Acolit II: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


 
 

    Diaconul: Prin Sfânta Biserică, să ne rugăm Domnului să ne scape, printr-însa, de toate păcatele, și să ne mântuiască, cu harul îndurării sale. Atotputernice Doamne, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne și ne miluiește.

    Preotul: În mijlocul acestei biserici și înaintea acestor strălucitoare sfinte semne primitoare de Dumnezeu, și în acest loc sfânt, ne plecăm și ne închinăm ție. Preamărim sfânta ta minunată și biruitoare Înviere, și îți aducem laudă și mărire, împreună cu Părintele și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Preotul: Intra-voi la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, cel ce veselește tinerețile mele.

    Diaconul: Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea.

    Preotul: De neamul necuvios, de omul nedrept și viclean mântuiește-mă.

    Diaconul: Tu, Dumnezeule, întărirea mea ești; pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umbu mâhnit când mă necăjește dușmanul meu?

    Preotul: Trimite lumina ta și adevărul tău; acestea m-au povățuit și m-au condus la muntele cel sfânt al tău și la locașurile tale.

    Diaconul: Intra-voi la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, cel ce veselește tinerețile mele.

    Preotul: Lăuda-te-voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu.

    Diaconul: Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-l voi lăuda pe el; mântuirea feței mele este Dumnezeul meu.

    Preotul: Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

    Diaconul: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

    Diaconul: Iară, pentru pace, Domnului să ne rugăm. Lăudăm pe Părintele Domnului nostru Iisus-Christos, care ne-a învrednicit a ne afla în acest locaș de laude și de a-i cânta cântări duhovnicești. Atotputernice Doamne, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne și ne miluiește.

    Preotul: În acest loc sfânt și în acest locaș de laude, locuința ângerilor și locul de ispășire a oamenilor, înaintea acestor strălucitoare sfinte semne primitoare de Dumnezeu, și în acest loc sfânt, ne plecăm cu frică, și ne închinăm, lăudăm și preamărim

    Duminica: sfânta ta minunată și biruitoare Înviere ...

    Peste săptămână și la sărbătorile sfinților: stăpânirea ta...

    La sărbătorile Maicii Domnului: pe Născătoarea ta...

    La Epifanie: nașterea și arătarea ta...

    În Săptămâna mare: patima și răstignirea ta...

    La sărbătorile Crucii: Crucea ta...

    La Rusalii: pe Duhul tău cel sfânt...

...și, cu puterile cerești, îți aducem laudă și mărire, împreună cu Părintele și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

    Aici se poate adăuga Megh’etí-ul zilei, pe care îl cântă corul. În acest caz, ne așezăm, iar când corul termină cântarea, ne ridicăm din nou în picioare.

 

 

SINAXA

 

    Poporul: (imnul Parekhosutheamp): Prin mijlocirile Maicii tale și Fecioarei, primește rugăciunile robilor tăi, Christoase, cela ce, cu sângele tău, ai făcut Biserica ta mai strălucitoare decât cerurile, și ai rînduit în ea, după pilda celor cerești, cinurile apostolilor, proorocilor și sfinților dascăli.

Astăzi ne-am adunat cinurile preoților, diaconilor, cântăreților și credincioșilor, și-ți aducem tămâie, Doamne, după pilda lui Zaharia din zilele Legii celei Vechi. Primește rugăciunile noastre ca pe o tămâie, cum ai primit jertfa lui Abel, a lui Noe și a lui Avraam. Prin mijlocirile oștirilor de sus, păzește pururea nezdruncinat scaunul armenesc.

 

 

    Diaconul: Binecuvintează, părinte.

    Preotul: Bine este cuvîntată împărăția Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

    Diaconul: Iară, pentru pace, Domnului să ne rugăm. Primește-ne, mântuiește-ne, și ne miluiește. Binecuvintează, Părinte.

    Preotul: Laudă și mărire Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. - Pace (+) tuturor !

    Poporul: Și duhului tău.

    Preotul: Lui Dumnezeu să ne plecăm.

    Poporul: Înaintea ta, Doamne.

 

    Preotul: rostește rugăciunile collecte:

 

    Doamne, Dumnezeul nostru, a cărui stăpânire este neasemănată și mărirea este neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și a cărui îndurare nesfîrșită, cu marea ta iubire de oameni, caută spre poporul tău și spre biserica aceasta. Dăruiește-ne nouă și celor ce se roagă împreună cu noi milele și îndurările tale cele bogate, că ție ți se cuvine mărirea, stăpânirea și cinstea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

    Doamne Dumnezeul nostru, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta; plinirea Bisericii tale păzește-o; sfințește-i pe cei ce iubesc podoaba casei tale; tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta, și nu ne lăsa pe noi, cei ce nădăjduim întru tine, că  că a ta este împărăția și puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

    Cela ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni de obște și de unire, cela ce, și la doi sau trei care se unesc întru numele tău, te-ai făgăduit să le împlinești cererile, însuți împlinește și acum cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne întru acest veac de acum cunoștința adevărului tău, iar în ce va să vină, viață de veci dăruindu-ne, că Dumnezeu bun și prieten al oamenilor ești, și ție ți se cuvine mărirea, stăpânirea și cinstea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

    Preotul ia Evangheliarul de la locul de cinste unde stă în biserică, și face procesiunea cu el, în timp ce poporul cântă jamamudul zilei, după cum urmează:

 

    Duminica: Unule-născut Fiule și Cuvinte al lui Dumnezeu, cela ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, neschimbat întrupându-te și răstignindu-te, Christoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, preamărit împreună cu tatăl și cu Sfântul Duh, mântuiește-ne pe noi.

 

    La Paști: Christos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și prin Învierea sa, viață dăruindu-ne. Lui mărire în veci. Amin.

 

    La Epifanie și la sărbătorile Născătoarei de Dumnezeu: Născătoare de Dumnezeu nenuntită, ceea ce l-ai purtat pe Cuvîntul veșnic și l-ai născut pe Dumnezeu cel necuprins, ceea ce l-ai purtat în pântecele tău pe cel nemărginit, nu înceta a mijloci lui pentru noi.

 

    Preotul: rostește rugăciunea intrării:

 

    Doamne Dumnezeul nostru, cela ce ai așezat în ceruri cetele și oștirile ângerilor și ale arhanghelilor, spre slujba măririi tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților tăi ângeri, care slujesc împreună cu noi, și împreună preamăresc bunătatea ta, că a ta este împărăția, puterea și  mărirea, în veci. Amin.

 

    Poporul:

 

Șaragan (Antifon)

 

    Stih: YHWH împărățește, și e îmbrăcat cu putere. YHWH s-a îmbrăcat cu putere și s-a încins.

    Pripeala: Într-un singur glas, să-l lăudăm pe cel ce a suferit îngropare de trei zile și a înviat din morți, cu putere.

Într-un singur glas, să-l lăudăm pe cel ce a sfărîmat cu tărie porțile iadului, cel ce a îmbrăcat Biserica sa cu mărire.

 

 

Șaraganul de Paști

    Stih: Laudă, Ierusalime, pe Domnul.

    Pripeala: Christos a înviat din morți. Aleluia.

Veniți, popoare, cântați Domnului. Aleluia.

Mărire Tatălui... și acum...

Celui ce a înviat din morți. Aleluia.

Care a lumnat lumea. Aleluia.

 

Trisagionul

 

 

    Diaconul: Proskumé ! (Să luați aminte!).

    Preotul: Sfinte Dumnezeule, care în sfinți te odihnești

    Poporul: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără-de-moarte,

    Duminica: ...cel ce ai înviat din morți, miluiește-ne pe noi.

    La diferite sărbători: ...cel ce te-ai născut și te-ai arătat nouă, miluiește-ne pe noi.

-         Cel ce ai venit și vei veni,

-         Cel ce te-ai arătat pe munte,...

-         Cel ce te-ai răstignit pentru noi,...

-         Cel ce ai înviat din morți,...

-         Cel ce te-ai înălțat la ceruri,...

-         Cel ce l-ai trimis pe sfântul tău Duh,...

 

Ectenia stăruitoare

 

    Diaconul: Iară, pentru pace, Domnului să ne rugăm.

    Poporul: Der, voghormea. (Doamne, îndură-te). - după fiecare cerere.

    Diaconul: Pentru pacea a toată lumea și pentru bunăstarea sfintei Biserici, Domnului să ne rugăm.

    Diaconul: Pentru toți episcopii sfinți și dreptcredincioși, Domnului să ne rugăm.

    Diaconul: Pentru viața Preafericitului Părinte Papa N., pentru viața Preafericitului Părinte Patriarh-Catolicos N., și pentru mântuirea sufletelor lor, Domnului să ne rugăm.

    Diaconul: Pentru învățătorii Bisericii, preoții, diaconii, credincioșii și pentru toți fiii Bisericii, Domnului să ne rugăm.

    Diaconul: Pentru sufletele răposaților, care au adormit în Christos, în adevărata și dreapta credință, Domnului să ne rugăm.

    Poporul: Hișea, Der, yev voghormea. (Adu-ți aminte, Doamne, și te îndură).

    Diaconul: Încă, pentru dreapta și sfânta noastră credință, împreună Domnului să ne rugăm.

    Poporul: Der, voghormea. (Doamne, îndură-te).

    Diaconul: Pe noi înșine și unii pe alții, Domnului Dumnezeu cel atotțiitor să ne dăm.

    Poporul: Kez, Dearînt, hanțîn yegh’ițuk. (Ție, Doamne, ni te dăm).

    Diaconul: Miluiește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, după mare mila ta; să zicem toți.

    Poporul: Doamne, îndură-te. - De 3 ori.

 

    Preotul: Doamne, Dumnezeul nostru, primește de la robii tăi aceasta rugăciune stăruitoare, și ne miluiește, după mulțimea milei tale, și îndurările tale trimite-le peste noi și peste poporul tău, care așteaptă de la tine mila ta cea bogată, că Dumnezeu milostiv și prieten al oamenilor ești, și ție ți se cuvine mărirea, puterea și cinstea,acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Prochimen (psalm responsorial)

 

    În zilele de peste an: ps. 64:1, 2 :

    Diaconul: Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim.

    Poporul: R.: Ție ți se cuvine...

    Diaconul: stih: Auzi rugăciunea mea; către tine tot trupul va veni.

    Poporul: R.: Ție ți se cuvine...

 

Citire

 

    Cititorul citește titlul, și îndată și textul pericopei apostolice. După ce termină:

    Preotul: Aleluia, aleluia.

    Poporul: Mulțumim lui Dumnezeu.

 

Evanghelie

    Cântărețul: Aleluia, aleluia !

    Poporul: Aleluia, aleluia !

    Cântărețul: stihul aleluiatic.

    Poporul: Aleluia !

    Diaconul: Aleluia; orthí ! (Aleluia; drepți!)

    Preotul: Pace (+) tuturor.

    Poporul: Și duhului tău.

    Diaconul: Cu evlavie să ascultați din Sfânta Evanghelie după N.

    Poporul: Mărire ție, Doamne, Dumnezeul nostru.

    Diaconul: Proskumé. (Să luați aminte).

    Poporul: Domnul vorbește.

    Diaconul citește pericopa evanghelică. După pericopă:

    Poporul: Mărire ție, Doamne, Dumnezeul nostru.

    Aici se spune predica, în duminici și sărbători. Apoi:

 

Crezul

 

    Credem întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pămîntului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

    Și întru unul Domn Iisus-Christos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu Tatăl, numai născut, cel de o ființă cu Tatăl; Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină; Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, iar nu făcut, însuși din ființa Tatălui, prin care toate s-au făcut în cer și pe pămînt, cele văzute și nevăzute. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborît din ceruri, și s-a întrupat, s-a făcut om, s-a născut desăvîrșit din Sfânta Fecioara Maria, de la Duhul Sfânt. De la care luat trup, suflet și minte și toate cele omenești, aievea iar nu în chip. A pătimit și s-a răstignit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi, și s-a înălțat la ceruri cu același trup, și șade de-a dreapta Tatălui. Iarăși va veni cu același trup și cu mărirea Tatălui, să judece viii și morții, a căruia împărăție nu va avea sfîrșit.

    Credem și întru Duhul Sfânt, neziditul și desăvîrșitul, care a grăit prin lege, și prin prooroci, și prin Evanghelie, care s-a coborît în Iordan, a propovăduit apostolilor și s-a sălășluit în sfinți.

Credem și întru una, catolicească și apostolească sfântă Biserică; întru unul botez de pocăință spre iertarea păcatelor, în învierea morților, și în judecata ce va să vie a sufletelor și a trupurilor, în împărăția cerurilor și în viața veșnică. Amin.

 

Mărturisire

 

    Diaconul: Pe cei ce zic: „Era o vreme când Fiul nu era”, sau: „Era o vreme când Sfântul Duh nu era”, sau cei ce zic că Fiul lui Dumnezeu și Sfântul Duh au venit dintru neființă la ființă, sau că sunt de altă ființă, sau că într-Înșii este schimbare ori mutare, pe aceia Sfânta Biserică Catolică și Apostolică îi afurisește.

    Preotul: Iar noi preamărim pe cel ce era mai înainte de veci, închinându-ne Sfintei Treimi și singurei dumnezeiri, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

SFÂNTA  JERTFĂ  EUHARISTICĂ

 

Ectenie

 

    Diaconul: Iară, pentru pace, Domnului să ne rugăm.

    Poporul: Doamne, îndură-te.

    Diaconul: Și, cu credință, încă ne rugăm și cerem Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus-Christos, în acest ceas de laudă și rugăciune, să ne învrednicească a fi primiți; ca Domnul să asculte glasul rugăciunii noastre, să primească cererile inimilor noastre, să ne ierte greșelile și să ne miluiască; pentru ca rugăciunile noastre să fie bineprimite și să se înfățișeze la marea sa stăpânire, și să ne dea ca, cu o credință și cu dreptate, să ne ostenim în fapte bune, ca să trimită peste noi harurile îndurării sale; pentru ca Domnul atotputernic să ne mântuiască și să ne miluiască.

    Poporul: Mântuiește-ne, Doamne.

    Diaconul: Vremea acestei jertfe în pace a o petrece, de la Domnul să cerem.

    Poporul: Dă-ne, Doamne. - după fiecare cerere.

    Diaconul: Ânger de pace, păzitor sufletelor noastre, de la Domnul să cerem.

    Diaconul: Milă și iertare de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.

    Diaconul: Marea și puternica lucrare a sfintei cruci întru ajutorarea sufletelor noastre, de la Domnul să cerem.

    Diaconul: Încă, pentru dreapta și sfânta noastră credință, împreună Domnului să ne rugăm.

    Poporul: Doamne, îndură-te.

    Diaconul: Pe noi înșine și unii pe alții, Domnului Dumnezeu cel atotțiitor să ne dăm.

    Poporul: Ție, Doamne, ni te dăm.

    Diaconul: Miluiește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, după mare mila ta; să zicem toți.

    Poporul: Doamne, îndură-te. - De 3 ori.

 

    Preotul: Doamne și Răscumpărătorul nostru , ca să ne învrednicim ca, mulțumindu-ți, să te preamărim pe tine, împreună cu Părintele și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Pace (+) tuturor.

    Poporul: Și duhului tău.

    Preotul: Lui Dumnezeu să ne plecăm.

    Poporul: Înaintea ta, Doamne.

 

 

    Preotul: Prin pacea ta, Christoase Răscumpărătorule, carea covîrșește tot cugetul și cuvîntul, întărește-ne pe noi și ne păzește neînfricați înaintea a tot răul; pune-ne în rîndul închinătorilor tăi care în duh și adevăr ți se închină ție; pentru că ție, Preasfintei Treimi, ți se cuvine mărirea și puterea și cinstea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Făcându-și cruce, preotul zice:

    Bine este cuvîntat Domnul nostru Iisus-Christos !

    Diaconul: Binecuvintează, părinte.

    Preotul: Domnul Dumnezeu să vă bine (+) cuvinteze pe toți !

    Poporul: Amin.

 

Ofertoriu și heruvic (sîrpasaiuthiun)

 

    Trupul Domnului și sângele Răscumpărătorului înaintea noastră sunt. Puterile cerești cântă nevăzut și grăiesc fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Sabaoth !

    Diaconul: Cântați Domnului Dumnezeului nostru; cântați cu glas dulce cântări duhovnicești!

    Poporul: (în zilele obișnuite): Dumnezeule, tu ai împodobit Biserica ta cu cetele ângerești. Mii de mii de arhangheli stau înaintea ta și miriade de miriade de ângeri îți slujesc, Doamne. Iar tu ai binevoit a primi lauda oamenilor și cântarea cea de taină: Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Sabaoth !

    La Crăciun și sărbătorile Născătoarei de Dumnezeu: Mulțimea ângerilor și a puterilor cerești s-a coborît din cer cu Unul-născut Împăratul. Ei cântă și grăiesc: „Acesta este Fiul lui Dumnezeu”. Cu toții să zicem: „Bucurați-vă, cerurilor, și să se bucure temeliile lumii, căci Dumnezeu cel veșnic pe pămînt s-a arătat, și cu oamenii a viețuit, ca să mântuiască sufletele noastre”.

    La Paști și la sărbătorile Crucii: Cine este precum Domnul Dumnezeul nostru, care s-a răstignit pentru noi, s-a îngropat și a înviat, a fost credincios lumii și s-a înălțat cu mărire ? Veniți, popoare, binecuvîntări cu ângerii să-i cântăm, zicând: Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Dumnezeul nostru.

     Se mai obișnuiește ca, în timpul heruvicului, un diacon (sau un purtător) poartă potirul și discul, spre Sfânta Masă. Ajuns în fața treptelor, se poatră un dialog, din psalmul 24 (23). În acest caz, heruvicul se va cânta numai până la jumătate, iar cealaltă jumătate se va continua după terminarea dialogului între preot și purtător.

    Preotul: Aleluia, aleluia.

    Diaconul: Ridicați, porților, capurile voastre, și vă ridicați, porți veșnice, și va intra Împăratul măririi.

    Preotul: Cine este Împăratul măririi?  YHWH, cel tare și puternic, YHWH, cel tare în război.

    Diaconul: Ridicați, porților, capurile voastre, și vă ridicați, porți veșnice, și va intra Împăratul măririi.

    Preotul: Cine este Împăratul măririi?  YHWH Sabaoth.

    Diaconul: Acesta este Împăratul măririi.

    Preotul: Bine este cuvîntat cel ce vine întru numele lui YHWH.

    Poporul: Mii de mii de arhangheli stau înaintea ta și miriade de miriade de ângeri îți slujesc, Doamne. Iar tu ai binevoit a primi lauda oamenilor și cântarea cea de taină: Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Sabaoth !

 

    În acest timp, preotul se roagă în taină:

    Nimenea din cei legați cu poftele și cu plăcerile trupești nu este vrednic să vină sau să se apropie, sau să slujească ție, împărate al măririi; pentru că a sluji ție mare și înfricoșat lucru este, chiar și puterilor cerești. Însă, totuși, pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om, și arhiereu te-ai numit nouă, și lucrarea sfântă a jertfei acesteia liturgice și nesângeroase, ca un stăpân al tuturor, ne-ai dat-o; căci tu singur, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și peste cele pămîntești, cela ce te porți pe scaun de heruvimi, Domnul serafimilor și împăratul lui Israel, cela ce singur ești sfânt, și întru sfinți te odihnești. Pe tine, dar, te rog, cela ce ești singur bun și binevoitor, caută spre mine, păcătosul și netrebnicul tău rob, și-mi curățește sufletul și inima de cuget viclean, și mă învrednicește cu puterea sfântului tău Duh ca, îmbrăcat fiind cu harul preoției, să stau înaintea acestei sfinte mese, și să jertfesc sfântul și preacuratul tău Trup și prețiosul Sânge.

    Bătându-se cu pumnii în piept, continuă:

    Ție mă rog, plecând capul meu, și cer de la tine: să nu întorci fața ta de la mine, nici să nu mă lepezi dintre slujitorii tăi,

    Ridică potirul, continuând:

    Ci mă învrednicește pe mine, păcătosul și netrebnicul tău rob, să-ți aduc darurile acestea; că tu ești cel ce aduci, cel ce te aduci și cel ce primești, și cel ce te împărțești, Christoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire îți înălțăm, împreună și celui fără de început Părintelui tău, și preasfântului și bunului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Preotul ia discul de pe potir, îl pune pe antimis, apoi acoperă potirul. Își spală mâinile, zicând:

    Spăla-voi între cei nevinovați mâinile mele, si voi înconjura altarul tău.

 

Ectenia și rugăciunea asupra darurilor

 

    Diaconul: Iară, pentru pace, Domnului să ne rugăm.

    Poporul: Doamne, îndură-te.

    Diaconul: Și, cu credință și sfințenie, încă să petrecem în rugăciuni, înaintea acestui sfânt altar al lui Dumnezeu cu frică. Nici cu părere de rău, nici în sminteli, nici în șiretlic, nici în viclenie, nici în prefăcătorie, nici în înșelătorie, nici în necredință, ci cu dreptate, cu minte deșteaptă, cu inimă curată, cu credință deplină, plini de dragoste, cu bogată desăvîrșire în tot lucrul bun, să petrecem în rugăciuni, înaintea acestui sfânt altar al lui Dumnezeu, ca să aflăm har și milă, în ziua arătării și celei de-a doua veniri a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus-Christos. Să ne mântuiască și să ne miluiască.

    Poporul: Mântuiește-ne, Doamne, și te îndură.

 

    Preotul:    ; cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus-Christos, cu care ție, Părintelui, împreună și cu Duhul Sfânt, ți se cuvine mărirea, stăpânirea și cinstea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Sărutarea păcii

 

    Preotul sărută altarul, și binecuvintează poporul:

    Pace (+) tuturor.

    Poporul: Și duhului tău.

    Diaconul: Lui Dumnezeu să ne plecăm.

    Poporul: Înaintea ta, Doamne.

    Diaconul: Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. Iar cei ce nu sunteți vrednici a lua parte la aceste Sfinte Taine, și care sunteți la uși, rugați-vă.

    Poporul:

        Christos în mijlocul nostru s-a arătat.

        Carele din fire este Dumnezeu, aici s-a sălășluit.

        Glas de pace a răsunat.

        Poruncă a sfintei sărutări s-a dat.

        Biserica un singur trup s-a făcut.

        Sărutarea întru desăvîrșire s-a dat.

        Dușmănia s-a izgonit.

        Dragostea între noi s-a răspândit.

        Slujitori, ridicând glasurile voastre,

        Dați binecuvîntare, într-un singur glas,

        Dumnezeirii celei de o ființă,

        Căreia îi cântă serafimii.

 

    În sărbători, se cântă următoarele:

    Diaconul: Cei ce stați înaintea sfintei mese celei împărătești, primiți-l pe Christos, Împăratul nevăzut înconjurat de puterile cerești.

    Poporul: Ridicăm ochii noștri, și-l primim, și lui ne cucerim, zicând: Nu pomeni păcatele noastre, Doamne, ci după mila ta iartă-ni-le. Cu ângerii te lăudăm pe tine, Doamne, și cu sfinții te preamărim.

 

ANAPHORA

Sfântului Athanasiu

 

Dialog introductiv

 

    Diaconul: Să stăm cu evlavie, să stăm cu frică, să stăm bine, să luați aminte.

    Poporul: Către tine, Dumnezeule.

    Diaconul: Jertfește-se Christos, Mielul neprihănit al lui Dumnezeu.

    Poporul: Milă și pace și jertfă de laudă.

    Preotul: Harul, dragostea și dumnezeiasca sfințitoarea putere a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, să fie cu voi (+) cu toți.

    Poporul: Amin. Și cu duhul tău.

    Diaconul: Ușile, ușile! Cu toată înțelepciunea și luarea aminte! Sus să aveți cugetele voastre, cu frică de Dumnezeu.

    Poporul: Avem către tine, Doamne atotțiitorule.

    Diaconul: Și să mulțumiți Domnului, din toată inima voastră.

    Poporul: Cu vrednicie și cu dreptate.

 

Prefața

 

    Preotul: Cu vrednicie și cu dreptate, cu adevărat, este ție a ne închina, pe tine a te preamări, Părinte atotțiitorule, care ai ridicat ... prin Cuvîntul tău cel nepătruns, împreună-ziditorul, care, făcând Biserica un popor al său, i-a făcut ai săi pe toți care cred în tine, și a binevoit să se sălășluiască între noi, ca un dumnezeiesc ziditor, zidind o nouă lucrare, prin care a înălțat acest pămînt la ceruri. Căci el, înaintea căruia nu puteau sta oștile neadormiților ângeri, uimiți de strălucita și neapropiata lumină a dumnezeirii sale, însuși, întrupându-se din Fecioară, pentru mântuirea noastră, ne-a dat să ne împreunăm celor cerești, în cete duhovnicești și, cu serafimii și cu heruvimii într-un singur glas, sfântă cântare nouă să cântăm, și, strigând puternic, glas să înălțăm cu ei și să zicem:

 

    Preotul ia în mâini potirul, și-l înalță.

    Toți: Sfânt, sfânt, sfânt Domnul puterilor. Pline sunt cerurile și pămîntul de mărirea ta. Binecuvîntare întru cele de sus! Binecuvîntat cel ce ai venit și vei veni întru numele Domnului. Osanna întru cele de sus!

 

Rugăciunea euharistică

 

    Preotul:  Sfânt (+), sfânt (+), sfânt (+) ești, cu adevărat, și preasfânt. Și cine este cel ce va povesti cu vorba vădirea nemăsuratei și iubitoarei tale îndurări către noi ? Căci, dintru început, te-ai milostivit de cel ce a căzut în păcat, și

    Preotul ia în mână pâinea, și continuă, urmând a o binecuvînta și a o frânge:

    Luând pâinea în sfintele, dumnezeieștile, nemuritoarele, neprihănitele și ziditoarele sale mâini, a bine (+) cuvîntat-o, a mulțumit, a frânt-o, și a dat aleșilor săi sfinți ucenici împrejur-șezători, zicând:

 

                                                   „Luați, mâncați, acesta este trupul meu,

                                                   care pentru voi și pentru mulți se frânge,

                                                   spre ștergerea și iertarea păcatelor“.

 

    Poporul: Amin.

 

    După ce a ținut-o ridicată în mâinile sale, preotul pune pe disc Sfânta Pâine, apoi ia în mână potirul și-l binecuvintează, continuând:

 

    De asemenea, luând potirul, l-a bine (+) cuvîntat, a mulțumit, a băut, și a dat aleșilor săi sfinți ucenici împrejur-șezători, zicând:

 

                                                   „Beți dintr-acesta toți, acesta este sângele meu,
                                                   al Legii celei noi,
                                                   care pentru voi și pentru mulți se varsă,

                                                   spre ștergerea și iertarea păcatelor“.

 

    Poporul: Amin.

 

Anamneza

 

    După ce l-a ținut ridicat în mâinile sale, preotul pune pe antimis potirul, apoi continuă, urmând ca la cuvintele „ale tale...“, să ia în mâini discul și potirul și, ținându-le cu brațele încrucișate, să înalțe discul și potirul cruciș:

    Și ne-a dat binefăcătorul și unul-născut Fiul tău poruncă, întotdeauna pe aceasta să o facem întru pomenirea lui. Și coborându-se întru cele mai de jos, cu trupul

 

 Înapoi la pagina principală