SFÂNTUL  ROZARIU

    Este o rugăciune nu doar a Bisericii Romano-Catolice, ci și a Bisericilor Răsăritene Catolice, dar există variațiuni de la un rit la altul.

    Are un început, apoi urmează 15 decade. În timpul fiecărei decade, cugetăm la câte un mister sau taină a vieții Domnului nostru Iisus-Christos sau a istoriei mântuirii. Am pus la îndemână rugăciunile decadelor, după formele poporale de rostire. După decade, punem la îndemână cele 15 mistere.

Începutul

    În ritul latin și bizantin:
    În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

    În ritul armean:
    Laudă și mărire Tatălui și Fiului și sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
    Apoi:

Crezul niceo-constantinopolitan
(pentru ritul bizantin, dar și pentru cel latin)


    Cred întru unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pămîntului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
    Și întru unul Domn Iisus-Christos, Fiul lui Dumnezeu unul-născut, care de la Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl; prin care toate s-au făcut.
    Care, pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborît din ceruri, și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, șis-a făcut om.
    Și s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit, și s-a îngropat,
    Și a înviat a treia zi, după Scripturi,
    Și s-a înălțat la ceruri, și șade se-a dreapta Tatălui,
    Și iarăși va să vie cu mărire, să judecee viii și morții; a căruia împărăție nu va avea sfîrșit.
    Și întru Duhul Sfânt, Domnul și de viață făcătorul, care de la Tatăl purcede; cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și mărit; care a grăit prin prooroci.
    Și întru una, sfântă, catolicească și apostolească Biserică.
    Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor,
    Și aștept învierea morților,
    Și viața veacului ce va să vie. Amin.

    Sau:

Crezul Bisericii Armenești
(pentru ritul armean)

    Credem întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al
pămîntului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
    Și întru unul Domn Iisus-Christos, Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu
Tatăl, numai născut, cel de o ființă cu Tatăl; Dumnezeu din Dumnezeu, lumină
din lumină; Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat; născut, iar nu făcut,
însuși din ființa Tatălui, prin care toate s-au făcut în cer și pe pămînt, cele
văzute și nevăzute. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a
coborît din ceruri, și s-a întrupat, s-a făcut om, s-a născut desăvîrșit din Sfânta
Fecioara Maria, de la Duhul Sfânt. De la care luat trup, suflet și minte și toate
cele omenești, aievea iar nu în chip. A pătimit și s-a răstignit și s-a îngropat, și a
înviat a treia zi, și s-a înălțat la ceruri cu același trup, și șade de-a dreapta
Tatălui. Iarăși va veni cu același trup și cu mărirea Tatălui, să judece viii și
morții, a căruia împărăție nu va avea sfîrșit.
    Credem și întru Duhul Sfânt, neziditul și desăvîrșitul, care a grăit prin lege, și
prin prooroci, și prin Evanghelie, care s-a coborît în Iordan, a propovăduit
apostolilor și s-a sălășluit în sfinți.
    Credem și întru una, catolicească și apostolească sfântă Biserică; întru unul
botez de pocăință spre iertarea păcatelor, în învierea morților, și în judecata ce
va să vie a sufletelor și a trupurilor, în împărăția cerurilor și în viața veșnică.
Amin.

    După Crez:

    Tatăl nostru, care ești în ceruri..., și rugăciunea Născătoarei:

    În ritul bizantin:
    Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie. Domnul este cu tine. Binecuvîntată ești tu între femei, și binecuvîntat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Christos, Mântuitorul sufletelor noastre. - Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

    În ritul latin și armean:
    Bucură-te, Marie, cea plină de har. Domnul este cu tine. Binecuvîntată ești tu între femei, și binecuvîntat este rodul pântecelui tău, Iisus. - Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin.

    Apoi Sfânta Cruce:

    În ritul bizantin:
    Mărire Tatălui și Fiului și sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    În ritul armean:
    Mărire Tatălui și Fiului și sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    În ritul latin:
    Mărire Tatălui și Fiului și sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

    Și trecem la decade.

Decada

    Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest întâi (sau: acest al doilea, ori: acest al treilea, etc.) mister de bucurie (sau: de durere, ori: de mărire), în cinstea ... Apoi:

    Tatăl nostru... - Pâinea noastră...
    (fără adaosul: "Că a ta este împărăția")

    Născătoare de Dumnezeu, Fecioară... sau Bucură-te, Marie...  - De 10 ori.

    Mărire Tatălui..., întreg - o singură dată.

    O, Iisuse al meu, iartă-ne păcatele; ferește-ne de focul iadului; du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.
    Preasfântă Fecioară Marie, a sosit ceasul mult așteptat. Spune numai un cuvînt Fiului tău, și se va mântui lumea. Amin.
    Regina păcii, roagă-te pentru noi.
    Și trecem la decada următoare.

Cele 15 mistere

I. Misterele de bucurie

    1. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest întâi mister de bucurie, în cinstea Bunei Vestiri a preasfintei Maicii tale.
    2. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al doilea mister de bucurie, în cinstea cercetării Sfintei Elisabeta de către preasfânta ta Maică.
    3. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al treilea mister de bucurie, în cinstea Nașterii tale.
    4. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al patrulea mister de bucurie, în cinstea închinării tale în templu, și a curățirii preasfintei Maicii tale.
    5. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al cincilea mister de bucurie, în cinstea găsirii tale în templu de către preasfânta ta Maică.

II. Misterele de durere

    1 [6]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest întâi mister de durere, în cinstea agoniei tale în grădina Ghetsemané.
    2 [7]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al doilea mister de durere, în cinstea biciuirii tale.
    3 [8]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al treilea mister de durere, în cinstea batjocoririi tale.
    4 [9]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al patrulea mister de durere, în cinstea ducerii crucii tale.
    5 [10]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al cincilea mister de durere, în cinstea morții tale pe cruce.

III. Misterele de mărire

    1 [11]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest întâi mister de mărire, în cinstea preamăritei Învierii tale din morți.
    2 [12]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al doilea mister de mărire, în cinstea înălțării tale la cer.
    3 [13]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al treilea mister de mărire, în cinstea coborîrii Duhului Sfânt.
    4 [14]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al patrulea mister de mărire, în cinstea adormirii preasfintei Maicii tale.
    5 [15]. Îți aducem, Doamne Iisuse-Christoase acest al cincilea mister de mărire, în cinstea încununării preasfintei Maicii tale în cer.

Rugăciunile de sfîrșit

    După ultima decadă, spunem rugăciunea sfintei Cruci încă o dată, apoi cântăm sau spunem câteva tropare (pe glasul 5), și câteva rugăciuni de încheiere.

    Sub îndurarea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, întru ispite, ci din primejdii ne scapă pe noi, una curată, una binecuvîntată.
    Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă lăsa; ajutorului omenesc nu mă încredința, ci însăți mă sprijinește și mă miluiește.
    Toată nădejdea mea întru tine o pun, Maica lui Dumnezeu. Păzește-mă sub acoperămîntul tău.
    Bucură-te, Regină, Maica milei, viața, dulceața și nădejdea noastră, bucură-te. Către tine strigăm surghiuniții fii ai Evei; către tine suspinăm, gemând și plângând, în aceasta vale de lacrimi. Așadar, o, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi, și după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe Iisus, binecuvîntatul rod al pântecelui tău; o, milostivă, o, blândă, o, dulce Fecioară Marie.
    Împărăteasca mea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, bucuria celor mâhniți, acoperămîntul celor necăjiți, vezo nevoia mea, vezi necazul meu; ajută-mă ca pe un neputincios; hrănește-mă, ca pe un străin. Necazul meu îl știi; dezleagă-l, precum vrei, că n-am alt ajutor, afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună, afară de tine, o, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.
    Roagă-te pentru noi, Regina sfântului rozar, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Christos!

    Și așa săvîrșim rozarul cu semnul Sfintei Cruci.