TROPARELE & CONDACELE

1. Troparele de fiecare zi
Duminica, ale Învierii :
Glas (viers) 1
Glas (viers) 2
Glas (viers) 3
Glas (viers) 4
Glas (viers) 5
Glas (viers) 6
Glas (viers) 7
Glas (viers) 8
Acestea de mai jos sì pot zice atuncea când sfântul zilei n'are nici un sìmn tipiconal, ori în lipsă de mineiu.
Lunea
Marțea
Miercurea
Joia
Vinerea
Sâmbăta

2. Troparele șirului păscal

Început de triod
Păresimi (Postul Mare)
Penticostar
Pașci | Duminea TomeiDumineca mironosițelor | Dumineca slăbănogului | Miercurea Înjumătățirii 
Dumineca samarinenciiDumineca orbului |


3. Mineiul - Troparele & condacele sfinților

Septembrie
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Octombrie
1
2
3
4
5
6
7

8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
Novembrie
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Decembrie
 1
2
3
4
5
6
7

8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
Ianuarie
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
Februarie
 1
2
3
4
5
6
7

8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29


Martie
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
Aprilie
 1
2
3
4
5
6
7

8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Maiu
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
Iunie
 1
2
3
4
5
6
7

8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

Iulie
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
August
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
30


Septembrie
1. Anul nou bisericesc. (În ritul bizantin, anul nou începe pì 1 septembrie, datorită datei de 1 septembrie 313, când ău fost dat indicționul de la Mezolan). Zi de rugăciune pentru ferirea naturii. Sfântul Simeon Stâlpnicul. Sfântul Egeu.

Troparul Indicționului, glas 2 : Făcătorule a toată zidirea, cela ce timpurile și anii i-ai pus întru a ta putere, binecuvintează cununa anului bunătății tale, Doamne, păzind în pace pì regele (ori : pì poporul) și cetatea ta, pentru rugăciunile Născìtoarei de Dumnezìu, și ne mântueșce.
Mărire Tatălui... Troparul sfântului Simeon, glas 1 : Stâlp al răbdării ai fost, urmând părinților celor de mai înaânte, cuvioase : lui Iov întru patimi, lui Iosif întru ispite, și celor netrupeșci, fiind tu în trup. Simeoane cuvioase, părinte al nostru, roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.
Și acum și pururea... Troparul Născìtoarei, glas 7 : Bucură-te, ceea ce eșci plină de har, Născìtoare de Dumnezìu Fecioară, limanul și întrepunerea neamului omenesc : că din tine s'ău întrupat Rìscumpărătorul lumii, că tu singură eșci maică și fecioară, pururea binecuvîntată și preamărită. Roagă-te lui Christos Dumnezìu, și dăruească pace la toată lumea.

Condacul Indicționului, glas 2 : Cela ce locueșci întru cele de sus, Christoase Împìrate, făcătorule al tuturor celor văzute și creatorule al celor nevăzute ; cela ce zilele și nopțile, timpurile și anii ai făcut : binecuvintează acum cununa anului, fereșce și scuteșce în pace [pe iubitorul de Christos regele nostru], toate orașele și satele, și tìt poporul tău, mult milostive.
Condacul sfântului Simeon, glas 2 : Celea de sus dorind, cu cei de jos unindu-te, și căruță de foc stâlpul făcându-ți, printr'însul a petrece împreună cu ângerii ai ajuns, cuvioase, cu ei împreună rugându-te lui Christos Dumnezìu neîncetat pentru noi toți. - Vezi o însemnare.

2. Sfântul martir Mamant. Sfântul Ioan Ajunătorul, patriarhul Constantinopolului.

Troparul martirului, glas 4 : Martirul tău, Doamne, Mamant, întru nevoința sa cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.
Troparul sfântului Ioan ajunătorul, glas 4 : Îndreptar al credinței și tip blândeței, învìțător al înfrânării te-ău arătat pì tine adevìrul faptelor ; pentru aceasta ai câștigat cu umilința cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte archipăstorule Ioane, roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.

Condacul sfântului Mamant, glas 3 : Cu toiagul cel dat ție de la Dumnezìu, pì poporul tău povățueșce-l la pășunile cele de vieață aducătoare ; eară fiearele cele nevăzute și neîmblânzite supune-le sub picioarele celor ce te laudă pì tine : că toți cei din nevoi te-ău câștigat folositor călduros, sfinte Mamante.

3. Sfântul Antim, episcopul Nicomediei. Sfântul Grigore cel Mare, papa Romei, cela ce ău scris Dialogurile. (Vezi și 12 martie). Sfânta Febia diaconița (Romani 16:1-2). Cuviosul Teoctist, cel ce ău sihăstrit împreună cu Eutimiu.

Troparul sfântului Antim, glas 4 : Și părtaș obiceiurilor, și urmaș în scaunele apostolilor fiind, de Dumnezìu însuflate, ai aflat calea către temelia vederii sufleteșci ; pentru aceasta, cuvîntul adevìrului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, păstor-martire Antime : roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.
Troparul sfântului Grigore, glas 3 : Cela ce din gură iscusită ai împărțit Cuvîntul lui Dumnezìu, archipăstorule Grigore, propovìduitorul virtuților te-ai făcut, strălucind de dreptate și de sfințenie, părinte cuvioase. Roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.
Troparul sihastrului, glas 8 : Cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat, și cu suspinurile cele dintru adânc ostenelile le-ai făcut însutit roditoare, și te-ai făcut luminător, lunii strălucind cu minunile, Teoctiste cuvioase, părinte al nostru. Roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.

Condacul sfântului Antim, glas 4 : Între preoți deplinit strălucind și calea martiriului strălucind, altarele idoleșci le-ai rìsturnat, înaânte-luptător al turmei tale fiind, de Dumnezìu înțìlepțite ; pentru aceasta, pì tine te și cinsteșce acum, cu taină strigând ție : din nevoi scapă-ne, cu rugăciunile tale, vrednicule de laudă, Antime.
Condacul sfântului Grigore, glas 2 : Dumnezìesc tunet, trîmbiță a Duhului, săditorule al credincioșilor și risipitorule al eresurilor, archipăstorule Grigore, slujitorule preamare al Treimii, împreună cu ângerii fiind pururea, roagă-te neîncetat pentru noi toți.

4. Sfântul prooroc Moise, văzătorul de Dumnezìu. Născìtoarea de Dumnezìu a rugului aprins. Sfântul păstor-martir Babilas, episcopul Antiochiei.

Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Moise serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.
Troparul păstorului-martir, glas 4 : Și părtaș obiceiurilor, și urmaș în scaunele apostolilor fiind, de Dumnezìu însuflate, ai aflat calea către temelia vederii sufleteșci ; pentru aceasta, cuvîntul adevìrului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, păstorule și martire Antime : roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.

Condacul proorocului, glas 4 : Luminându-se cu Duhul, inima ta cea curată vas de proorocie prealuminat s'ău arătat : că ai văzut cele ce erau departe, ca și cum ai fi fost de față ; pentru aceea te rugăm, preafericite proorocule, Moise mărite, roagă pì Christos Dumnezìu neîncetat pentru noi toți.
Condacul păstorului-martir : Măririle credinței în inima ta punându-le, le-ai păzit, păstorule și martire Babilas, netemându-te de tiranul, slujitorule al lui Christos. Pentru aceasta, pì noi ne păzeșce.

5. Sfântul prooroc Zaharia, tatăl sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Abdá, episcopul Hormizdului Persiei.

Troparul proorocului, glas 4 : Cu haina jertfelniciei fiind îmbrăcat, înțìlepte, dupì legea lui Dumnezìu, cu sfântă cuviință, jertfe primite ai adus, Zaharie ; și luminător ai fost, și văzător al celor de taină, semnele darului întru tine arătat purtându-le, preaînțìlepte, și cu sabia ucis ai fost în lăcașul lui Dumnezìu. Proorocule al lui Christos, împreună cu Înaântemergătorul roagă-te, și sì mântuească sufletele noastre. Vezi și însemnarea.

Condacul proorocului, glas 3 : Proorocul și jertfitorul celui Preaînalt, Zaharie, părintele Înaântemergătorului, astăzi ău pus înaânte masa pomenirii sale, pì credincioși hrănind, și beutura dreptății tuturor turnând. Pentru aceasta cu bucurie îl salutăm, ca pì un dumnezìesc cunoscător al darului lui Dumnezìu.

6. Ś Minunea arhangelului Mihael, cea înfăptuită în Chona.

Tropar, glas 4 : Mai-mare voievod al oștilor cereșci, rugămu-te pì tine noi, nevrednicii, cu rugăciunile tale și ne acoperi pì noi sub acoperămîntul aripilor măririi tale celei netrupeșci, păzindu-ne pì noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm : scapă-ne din nevoi, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.

Condac, glas 2 : Archistratege al lui Dumnezìu, slujitorule al dumnezìeșcii măriri, povățuitorule al oamenilor, căpetenia celor fără de trup : ceea ce este de folos cere noauă, și mare milă, ca cela ce eșci archistrateg al celor fără de trup.

7. Preserbarea nașcerii Maicii Domnului. Sfântul martir Sozont. Sfânta martiră Regina, cea din Alesia.

Troparul preserbării, glas 4 : Din rădăcina lui Iesse și din coapsa lui David, dumnezìeasca fiică Maria sì nașce noauă astăzi ; pentru aceea sì bucură toate și sì înnoiesc. Împreună și sì bucure cerul și pămîntul. Lăudați-o pì dînsa, semînțiile neamurilor. Ioachim sì desfătează, și Ana sìrbătoreșce, strigând : «Cea stearpă nașce pì Născìtoarea de Dumnezìu și hrănitoarea vieții noastre».
Troparul sfântului, glas 4 : Martirul tău, Doamne, Sozont, întru nevoința sa cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.
Mărire Tatălui... - troparul sfintei Regina, glas 4 : Mnelușeaua ta, Iisuse, Regina strigă cu mare glas : «Pe tine, mirele meu, te iubesc ; pì tine căutându-te, mă chinuesc și împreună mă rìstìgnesc și împreună mă înmormîntez cu botezul tău ; și pătimesc pentru tine, ca și domnesc împreună cu tine ; și mor pentru tine, ca și și viez întru tine ; deci ca o jertfă neprihănită primeșce-o pì ceea ce cu iubire sì jertfeșce ție.». Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântueșce sufletele noastre.
Și acum și pururea... - troparul Născìtoarei, carele va fi. Vezi și însemnarea.

Condacul preserbării, glas 4 : Fecioara Maria și Născìtoarea de Dumnezìu Maria, cămara ceea fără capet ău mirelui ceresc, sì nașce din ceea stearpă, dupì sfatul lui Dumnezìu ; căruța Cuvîntului lui Dumnezìu bine sì înfrumusețează : că spre aceasta s'ău și numit mai înaânte "ușă dumnezìească" și "Maica vieții celei adevìrate".
Condacul martirului, glas 2 : pì adevìratul și purtătorul-de-Dumnezìu martir și luptător încercat al pietății, adunându-ne astăzi, toți cu mare glas și-l lăudăm, pì Sozont, dumnezìescul cunoscător al harului, pì dătătorul de vindecări cel preabogat, că sì roagă lui Dumnezìu pentru noi toți.

8. + Nașcerea Maicii Domnului.

Tropar, glas 4 : Nașcerea ta, Născìtoare de Dumnezìu, bucurie ău vestit la toată lumea : că din tine ău rìsărit Soarele dreptății, Christos Dumnezìul nostru ; și deslegând blestemul, ău dat binecuvîntarea, și omorând moartea, ne-ău dăruit noauă vieața cea veșnică.

Condac, glas 4 : Ioachim și Ana din defăimarea nenașcerii de fii, și Adam și Eva din stricăciunea morții s'ău slobozit, Preacurată, întru sfântă nașcerea ta. pì aceasta o sìrbătoreșce și poporul tău, de vina greșelilor mântuit fiind, când strigă ție : « Stearpa nașce pì Născìtoarea de Dumnezìu și hrănitoarea vieții noastre ! ».

9. Serbarea sfinților Ioachim & Ana, părinții Maicii Domnului. Sfântul martir Severiean.

Troparul din ziua de dinaânte, apoi Mărire Tatălui... , și troparul sfinților, glas 2 : Pomenirea drepților dumnezìeșcilor părinți sìrbătorind, Doamne, printr'înșii ne rugăm : mântueșce sufletele noastre. Vezi și însemnarea.

10. Sfintele martire Minodora, Metrodora și Nimfodora. Sfânta împìrăteasă Pulcheria. Sfântul Salviu, episcopul Albelor.

Troparul din ziua de 8.
Condacul martirelor :
Pentru Treime luptându-vă tare, pì dușmanul cel mult iscusit l-ați biruit, frățeșce cu Duhul îmbrăcându-vă. Pentru aceasta, cu cele cinci fecioare în cămara de nuntă cea cerească v'ați așezat, și cu ângerii, înaântea Împìratului tuturor, întru desfătare neîncetată sunteți.
Condacul împìrătesei : Astăzi și preamărim pì făcătorul de bine al tuturor și Dumnezìu, cel ce o ău îmbrăcat cu dumnezìească înțìlepciune pì Pulcheria, pentru ale cărei rugăciuni dărueșce sufletelor nostre iertare de greșeli.
Condacul sfântului Salviu : Dumnezìesc tunet, trîmbiță a Duhului, săditorule al credincioșilor și risipitorule al eresurilor, păstorule Salviu, slujitorule preamare al Treimii, împreună cu ângerii fiind pururea, roagă-te neîncetat pentru noi toți.

11. Sfânta Teodora cea din Alexandria. Sfântul Pătimit, episcopul Lugdunului. Sfântul martir Autonom. Sfântul martir Iuliean cu cei 40 împreună cu dînsul. Sfântul Eufrăsin bucătarul. Sfântul Ocean.

Troparul din ziua de 8, apoi Mărire Tatălui... , și troparul cuvioasei, glas 8 : Întru tine, maică, cu adevìrat s'ău mântuit cel dupì tip : că luând crucea ai urmat lui Christos, și lucrând ai învățat și nu sì uite la trup, căci este trecător, ci și poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu ângerii împreună sì bucură, cuvioasă Teodoră, duhul tău.
Vezi și însemnarea.

Condacul cuvioasei : Trupul tău cu postiri topindu-ți, cu neadormite rugăciuni ai rugat pì făcătorul, ca și iei iertarea deplină a pìcatului tău : pì carea o ai și luat cu adevìrat, calea pocăinței arătându-o.
Condacul sfântului Autonom : pì cele dumnezìeșci, înțìleptule, cu cuviință cunoscându-le, jertfă primită te-ai făcut, preafericite : că ai beut păharul lui Christos, martire Autonoame, și acum stând lângă dînsul îl rogi neîncetat pentru noi toți.

12. Întropirea (odovania ori încheierea) sìrbătorii Maicii Domnului.
Toate sì zic ca în ziua de 8.

13. † Hramul bisericii Învierii Domnului, adecă a sfântului mormînt de la Ierusalim. Sfântul martir Corneliu sutașul. Sfântul Mauriliu, episcopul Angrului. Sfânta Ketevana, regina Ivirului.

Troparul hramului, glas 4 : Cu podoaba tăriei celei de sus împreună ai arătat și frumusețea cea de jos a sfîntului locaș al măririi tale, Doamne. Întăreșce-l în vecii vecilor, și primeșce rugăciunile noastre, cari într'însul neîncetat sì aduc ție, pentru Născìtoarea de Dumnezìu, cela ce eșci vieața și învierea tuturor.
Troparul Crucii, glas 2 : Crucea cea făcătoare de vieață a bunătății tale, pì care noauă nevrednicilor ne-o ai dăruit, ție o aducem, Doamne, spre rugăciune. Mântueșce pì Regele (ori : pì popor) și cetatea ta, cari sì roagă ție, pentru Născìtoarea de Dumnezìu, unule iubitorule de oameni.
Troparul sfântului Corneliu, glas 4 : În faptele dreptății rîvnitor fiind, primit-ai luminarea credinței, și cu apostolii te-ai împărtășit de chinuri cu adevìrat, și cu ostenelile tale lor te-ai asemănat ; și tuturor ai propovìduit întruparea lui Christos Dumnezìul nostru, fericite Cornelie ; pì acela roagă-l și ne mântuească pì noi, cei ce săvîrșim pomenirea ta.
Troparul sfintei Katevana, glas 1 : Lui Christos, celui ce pentru noi s'ău născut din Fecioară, i-ai urmat, Katevană vrednică, păzind îndreptările și legile lui. Pentru aceasta, astăzi serbând sfântă pomenirea ta, deslegare de greșeli cu rugăciunile tale primim.

Condacul sfântului Corneliu, glas 4 : Pârgă sfântă te-ău primit Biserica, dintre păgâni : pì care ai luminat-o cu alesele tale fapte, cunoscătorule de Dumnezìu însuflate, Cornelie.
Condacul bisericii mormîntului, glas 4 : Arătatu-s'ău Biserica, cer prealuminat, luminând adunarea credincioșilor ; pentru aceasta strigăm : întăreșce locașul tău cel sfânt.
Vezi o însemnare.

14.  ÎNĂLȚAREA  SFINTEI  CRUCI. (Post cu dezlegare la peșce).

Tropar, glas 1 : Mântueșce, Doamne, poporul tău, și binecuvintează moșcenirea ta ; învingere Regelui nostru (ori : binecredincioșilor creștini) asupra dușmanilor dărueșce, și cu crucea ta păzeșce-l pì poporul tău.

Condac, glas 1 : Cela ce de bună voie te-ai înălțat pì cruce, poporului tău celui nou, cu numele tău numit, dărueșce-i îndurările tale, Christoase Dumnezìule ; veseleșce întru puterea ta pì credincios Regele nostru (ori : pì binecredincioșii creștini), ducându-l la biruință asupra dușmanilor. Și aibă ajutorul tău, armă de pace, neînvinsă biruință.

15. † Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, archiepiscopul Timișoarei, ocrotitorul Banatului. † Sfântul Niceta, episcopul Remesianei, ocrotitorul Ardealului.

Troparul sfântului Iosif de la Partoș, glas 8 : Din pruncie dăruitu-te-ai Domnului, cu nevoința, cu postul și cu rugăciunea ; pentru aceasta, vìzând rîvna ta, Dumnezìu te-ău rînduit archipăstor și chivernisitor al Bisericii sale, eară dupì mutarea ta, te-ău așezat în cetele sfinților. Roagă-te lui Christos Dumnezìu, părinte sfinte Iosife, și ne dăruească iertare de greșeli, celor ce săvîrșim sfântă pomenirea ta.
Troparul sfântului Niceta, glas 4 : Îndreptar al credinței și tip blândeței, învìțător al înfrânării te-ău arătat pì tine adevìrul faptelor ; pentru aceasta ai câștigat cu umilința cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte archipăstorule Ioane, roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.

Condacul sfântului Iosif de la Partoș : Apărător nebiruit, cel ce scapi din primejdii, sfinte Iosife, te-ău aflat țara Banatului ; pì care păzeșce-o, având trecere la Dumnezìu, de toată primejdia, ca și strigăm ție : bucură-te, părinte Iosife, mare făcător de minuni !
Condacul sfântului Niceta, glas 2 : Dumnezìesc tunet, trîmbiță a Duhului, săditorule al credincioșilor și risipitorule al eresurilor, archipăstorule Niceta, slujitorule preamare al Treimii, împreună cu ângerii fiind pururea, roagă-te neîncetat pentru noi toți.

16. Sfinții păstori-martiri Corneliu, papa Romei, și Cipriean, episcopul Cartagenei. Ś Sfânta megalomartiră Eufemia.

Troparul archipăstorilor, glas 4 : Dumnezìul părinților noștri, carele faci pururea cu noi dupì blândețele tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace chiverniseșce vieața noastră.
Troparul sfintei Eufemia, glas 4 : Mnelușeaua ta, Iisuse, Eufemia, strigă cu mare glas : «Pe tine, mirele meu, te iubesc ; pì tine căutându-te, mă chinuesc și împreună mă rìstìgnesc și împreună mă înmormîntez cu botezul tău ; și pătimesc pentru tine, ca și domnesc împreună cu tine ; și mor pentru tine, ca și și viez întru tine ; deci ca o jertfă neprihănită primeșce-o pì ceea ce cu iubire sì jertfeșce ție.». Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântueșce sufletele noastre.

Condacul archipăstorilor, glas 4 : Pì archipăstorii lui Christos cu vrednicie în cântări și-i cinstim, ca pì stâlpii și întăririle Bisericii ; că limbile celor fără de Dumnezìu le-ău ars și preaînțìlepte dogme tuturor dreptcredincioșilor ău propovìduit, celor ce pururea laudă cu cântări taina cea mare a binei credințe.
Condacul sfintei Eufemia, glas 4 : În lupta ta bine te-ai luptat, și dupì moarte cu izvorîrile minunilor tale pì noi ne sfințeșci, prealăudată, pentru aceasta cinstim sfântă adormirea ta, cu credință apropiindu-ne la cinstitele tale moaște, ca și scăpăm de boli sufleteșci, și și luăm darul minunilor.

17. Sfintele martire Sofia și cele trei fete ale ei : Pistida, Agapia și Elpida.

Troparul crucii, glas 1 : Mântueșce, Doamne, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta ; învingere Regelui nostru (ori : binecredincioșilor creștini) asupra dușmanilor dărueșce, și cu crucea ta păzeșce-l pì poporul tău.

Condacul martirelor, glas 1 : Preasfințite vlăstare ale Sofiei celei onorate arătându-se Pistida și Elpida și Agapia, pì înțìlepciunea elenească , cu darul, nebună o ău arătat, și luptându-se, și biruind, cu cunună nestricăcioasă, de la Christos Domnul tuturor, s'ău încununat.

18. Sfântul Eumeniu, taumaturgul (făcătorul de minuni), episcopul Gortinei. Sfinții Didzini, Elizabar și Chalvi, voievozii Ivirului.

Troparul crucii, și Mărire Tatălui... al voievozilor, glas 3 : Sfinților voievozi, rugați pì milostivul Dumnezìu, și dăruească iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condacul sfântului Eumeniu, glas 2 : Cu dumnezìească lumină fiind luminat, preafericite, pì noi ne luminezi, cei ce cu dragoste lăudăm cinstită și mărită și sfântă mutarea ta, părinte archipăstorule Eumenie, cel ce te rogi neîncetat pentru noi toți.

19. Sfinții martiri Trofim, Sabbațiu și Dorimedont.

Troparul crucii, glas 1 : Mântueșce, Doamne, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta ; învingere Regelui nostru (ori : binecredincioșilor creștini) asupra dușmanilor dărueșce, și cu crucea ta păzeșce-l pì poporul tău.

Condacul sfântului Trofim, glas 8 : Întărire fiind luptătorilor și razim al bunei credințe, pururea pomenitule, pì nevoința ta cea purtătoare de lumină Biserica o cinsteșce și o măreșce, luptătorule cu minte vitează, mărite Trofime. Cu cei împreună-luptători, cere curățire celor ce te laudă, ca pì un nebiruit.

20. Sfântul megalomartir Eustațiu, cu soția lui, Teopista, și cu fiii lor, Agapiu și Teopist. Sfântul Martin, papa Romei (vezi și 13 aprilie).

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.
Troparul sfântului Martin, glas 4 : Îndreptar al credinței și tip blândeței, învìțător al înfrânării te-ău arătat pì tine adevìrul faptelor ; pentru aceasta ai câștigat cu umilința cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte archipăstorule Martine, roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.

Condacul martirilor, glas 2 : Patimilor lui Christos, preafericite, urmând, și cu inimă voioasă bând păharul lui, părtaș și împreună-moștenitor măririi te-ai făcut, Eustație, de la Dumnezìu tuturor câștigând dumnezìească putere de minuni.
Condacul sfântului Martin, glas 4 : Mărturisind toată vieața ta, și strălucidnd prin mărturisirea dreptei credințe, înțìlepte Martine, te-ai suit spre ceruri, cu cunună nestricăcioasă de Dumnezìu dăruită încununându-te. Pentru aceasta săvîrșim sfântă pomenirea ta, fericite părinte, strigând : Pomeneșce-ne pì noi înaântea lui Christos.

21. Întropirea (odovania ori încheierea) sìrbătorii sfintei Cruci.

Tropar, glas 1 : Mântueșce, Doamne, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta ; învingere Regelui nostru (ori : binecredincioșilor creștini) asupra dușmanilor dărueșce, și cu crucea ta păzeșce-l pì poporul tău.

Condac, glas 1 : Cela ce de bună voie te-ai înălțat pì cruce, poporului tău celui nou, cu numele tău numit, dărueșce-i îndurările tale, Christoase Dumnezìule ; veseleșce întru puterea ta pì credincios Regele nostru (ori : pì binecredincioșii creștini), ducându-l la biruință asupra dușmanilor. Și aibă ajutorul tău, armă de pace, neînvinsă biruință.

22. Sfântul Quadrat, unul din cei 72 de învìțăcei ai lui Christos. Proorocul Ionà. Sfântul păstor-martir Focas, episcopul Sinopei. Sfântul martir Mauriciu și cei martirizați împreună cu dînsul la Agauna.

Troparul sfântului Quadrat, glas 3 : Sfinte apostole Quadrate, roagă pì milostivul Dumnezìu și dăruească iertare de greșeli sufletelor noastre.
Troparul sfântului Focas, glas 4 : Și părtaș obiceiurilor, și urmaș în scaunele apostolilor fiind, de Dumnezìu însuflate, ai aflat calea către temelia vederii sufleteșci ; pentru aceasta, cuvîntul adevìrului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, păstorule și martire Antime : roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.
Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.
Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Ionà serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.

Condacul învìțăcelului, glas 8 : Ca pì un cinstit archipăstor și preatare luptător lumea aduce ție, Doamne, pì apostolul Quadrat, și cu cântări sìrbătoreșce lăudată pomenirea lui, cerând în toată vremea printr'însul, și sì dăruească iertare de greșeli celor ce îl laudă.
Condacul sfântului Focas, glas 2 : Ca pì un soare înțelegător al bisericii, de Dumnezìu strălucit și de lumină purtător, te-ău pus Stăpânul cel preaînalt, ca și luminezi mulțimile credincioșilor, sfințite martire : că vieața și nevoințele tale, ca pì un mir cu bună mireasmă le-ău primit, cela ce singur este mult-milostiv.
Condacul martirilor, glas 4 : Luminători v'ați arătat, dumnezìeșcilor martiri, pì făptura toată cu strălucirea minunilor luminându-o, deslegând neputințele, și adâncul întunerecului alungând, și lui Christos Dumnezìu vă rugați neîncetat pentru noi toți.

23. Ś Zămislirea sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Lin, papa Romei (II Timotei 4:21).

Troparul înaântemergătorului, glas 4 : Ceea ce mai înaânte nu ai născut, stearpă fiind, veseleșce-te : că eacă ai conceput pì sfeșnicul Soarelui cu adevìrat, cel ce va și lumineze toată lumea, cea bolnavă de orbire. Saltă, Zaharie, strigând cu îndrăzneală : «Prooroc al celui preaînalt este, cel ce sì va nașce !».
Troparul sfântului Lin, glas 3 : Sfinte apostole Line, roagă pì milostivul Dumnezìu și dăruească iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condacul înaântemergătorului, glas 1 : Veseleșce-se luminat marele Zaharia, și Elisabeta, soția lui cea atìtmărită, dupì cuviință concepând pì Ioan înaântemergătorul : pì carele arhangelul bucurându-se bine l-ău vestit, și oamenii dupì vrednică datorie îl cinstim, ca pì un cunoscător al harului.
Condacul sfântului Lin, glas 3 : Cu toiagul cel dat ție de la Dumnezìu, pì poporul tău povățueșce-l la pășunile cele de vieață aducătoare ; eară fiearele cele nevăzute și neîmblânzite supune-le sub picioarele celor ce te laudă pì tine : că toți cei din nevoi te-ău câștigat folositor călduros, sfinte Line.

24. Sfânta protomartiră Tecla, cea întocmai cu apostolii.

Troparul sfintei Tecla, glas 4 : Mnelușeaua ta, Iisuse, Tecla strigă cu mare glas : «Pe tine, mirele meu, te iubesc ; pì tine căutându-te, mă chinuesc și împreună mă rìstìgnesc și împreună mă înmormîntez cu botezul tău ; și pătimesc pentru tine, ca și domnesc împreună cu tine ; și mor pentru tine, ca și și viez întru tine ; deci ca o jertfă neprihănită primeșce-o pì ceea ce cu iubire sì jertfeșce ție.». Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântueșce sufletele noastre.

Condac, glas 8 : Cu frumusețea fecioriei ai strălucit, cu cununa martiriului te-ai împodobit, apostoliei te-ai încredințat, vergură, ca o preamărită ; și văpaia focului în rouă o ai schimbat, ca o ântîie pătimitoare.

25. Cuvioasa Maică Eufrăsina, cea din Alexandria. Sfântul Sergiu din Radonej.

Troparul cuvioasei, glas 8 : Întru tine, maică, cu adevìrat s'ău mântuit cel dupì tip : că luând crucea ai urmat lui Christos, și lucrând ai învățat și nu sì uite la trup, căci este trecător, ci și poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu ângerii împreună sì bucură, cuvioasă Frăsină, duhul tău.
Troparul cuviosului, glas 4 : Neînfruntat în virtuți, ca un adevìrat ostaș al lui Christos Dumnezìul nostru, împotriva patimilor  luptatu-te-ai în veacul de acum, cu posturile, cu privegherile și cu cântările cele dumnezìeșci, fost-ai ucenicilor tăi pildă fericită ; încă s'au și așezat întru tine Duhul Sfânt, eară tu te-ai împodobit prin lucrarea lui. Trecere având la Treimea cea sfântă, adu-ți aminte de turma pì carea o ai câștigat, și nu uita a cerceta, dupì făgăduință, cuvioase părinte Sergie, pì fiii tăi.

Condacul cuvioasei, glas 2 : Pì vieața cea de sus dorind a o dobândi, desfătarea cea de jos cu deadinsul o ai părăsit, și pì tine însăți te-ai amestecat în mijlocul bărbaților, prealăudată : că pentru Christos, mirele tău, logodnic vremelnic ai disprețuit.

26. † Mutarea sfântului apostol și evangelist Ioan teologul. Cuviosul Nil cel Nou, egumenul mănăstirii de la Peșcera Ferecată. Judecătorul Gedeon (Judecători 8).

Troparul evangelistului, vers 2 : Apostole iubite al lui Christos Dumnezìu, grăbeșce de scapă pì poporul cel fără de apărare : că te primeșce, când cazi înaântea lui, Cel ce te-ău primit când te-ai rìzimat pì pieptu-i ; pì carele roagă-l, de Dumnezìu grăitorule, și risipească și norul cel strălucitor al păgânilor, cerându-ne noauă pace și mila cea mare.
Troparul cuviosului, vers 2 : Având blândețea lui Moise și a lui David, pentru Dumnezìu rîvna lui Ilie și a lui Finees, și credința lui Avraam : cu ei te bucuri astăzi și te veseleșci. Părinte Nile, podoaba monahilor, roagă-l pentru noi pì Domnul.

Condacul evangelistului, glas 2 : Măririle tale, vergurule, cine le va spune ? Că verși minuni și izvoreșci vindecări, și te rogi pentru sufletele noastre, ca un grăitor de Dumnezìu și prieten al lui Christos.
Condacul cuviosului, glas 2 : Celea de sus dorind, cu cei de jos unindu-te, și căruță de foc stâlpul făcându-ți, printr'însul a petrece împreună cu ângerii ai ajuns, cuvioase, cu ei împreună rugându-te lui Christos Dumnezìu neîncetat pentru noi toți.

27. Sfântul martir Callistrat și cei împreună cu dînsul.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

Condacul sfântului Callistrat, glas 4 : Ca o stea preamare ai strălucit în lume, razele nevoințelor și ale minunilor tale tinzându-le tuturor celor ce strigă : Bucură-te, Callistrate, lauda martirilor.

28. Sfântul Chariton mărturisitorul. Proorocul Baruch. Sfinții archipăstori Exuperiu și Faust.

Troparul sfântului Chariton, glas 8 : Cu curgerile lacrimilor tale, nerodirea pustiului o ai lucrat, și cu suspinurile cele dintru adânc ostenelile le-ai făcut însutit roditoare, și te-ai făcut luminător, lunii strălucind cu minunile, Teoctiste cuvioase, părinte al nostru. Roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.
Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Baruch serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.
Troparul archipăstorilor, glas 4 : Dumnezìul părinților noștri, carele faci pururea cu noi dupì blândețele tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace chiverniseșce vieața noastră.

Condacul sfântului Chariton, glas 2 : Desfătatu-te-ai, de Dumnezìu însuflate, întru înfrânare, și poftele trupului tău le-ai năbușit ; arătatu-te-ai sporind în credință, și ca un pom al vieții, în mijlocul Edenului ai înflorit, Charitoane preafericite, preasfințite.

29. Sfântul Ciriac sihastrul.

Troparul cuviosului, glas 1 : Locuitor al deșertului și ânger în trup, și făcător de minuni te-ău arătat, purtătorule de Dumnezìu părinte al nostru Ciriace ; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereșci daruri luând, vindeci pì cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Mărire celui ce ți-ău dat putere ! Mărire celui ce te-ău încununat ! Mărire celui ce lucrează prin tine vindecări !

Condacul sfântului Ciriac, glas 4 : Ca unui puternic luptător și apărător, sfânta laură care tìtdeauna te cinsteșce, sìrbătoreșce pomenirea ta. Ci ca cela ce ai îndrăzneală către Domnul, de dușmanii cari ne asupresc apără-ne, ca și strigăm : Bucură-te, părinte de trei ori fericite !

30. Sfântul Grigore Luminătorul, mărturisitorul, archiepiscopul Armeniei Mari. Sfintele martire Rhipsimia, Christina (Geaneea) și cei 32 împreună cu dînsele (vezi și 13 ianuarie).

Troparul sfântului Grigore, glas 8 : Îndreptătorule al dreptei credințe, învìțătorule al evlaviei și al curăției, și a toată lumea luminătorule, frumusețea archipăstorilor cea de Dumnezìu însuflată, Grigore înțìlepte, cu învìțăturile tale pì toți ai luminat, liră a duhului. Roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.
Troparul martirelor, glas 1 : Mnelușele cuvîntătoare, prin chinuri v'ați adus Mnelului și Păstorului, plinind călătoria cea către Christos și păzind credința. Drept aceea cu suflet desfătat făcând astăzi, minunatelor, sfântă pomenirea voastră, preamărim pì Christos.

Condacul luminătorului, glas 2 : Pì măritul și archipăstorul, ca pì un luptător al adevìrului, astăzi toți credincioșii cu dumnezìeșci cântări și laude și-l mărim : pì Grigore, păstorul și învìțătorul, pì strălucitul luminător și luptător : că lui Christos sì roagă, ca și ne mântuim.
Condacul martirelor, glas 4 : Sìrbătorind pomenirea celor ce ău pătimit pentru Christos, cu credință cerem ajutor, ca toți și ne mântuim din toate necazurile, strigând : Dumnezìul nostru cu noi, cel ce ău preamărit pì acestea, precum bine ău voit.


Octombrie


1. Ś Acoperămîntul Maicii Domnului. Sfântul Anania, unul din cei 72 de învìțăcei ai lui Christos (Fapte 9:10). Cuviosul Roman melodul.

Troparul sfântului Anania, glas 3 : Sfinte apostole Quadrate, roagă pì milostivul Dumnezìu și dăruească iertare de greșeli sufletelor noastre.
Troparul cuviosului, glas 8 : Întru tine, părinte, cu adevìrat s'ău mântuit cel dupì tip : că luând crucea ai urmat lui Christos, și lucrând ai învățat și nu sì uite la trup, căci este trecător, ci și poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu ângerii împreună sì bucură, cuvioase Române, duhul tău.

Condacul învìțăcelului, glas 2 : Cela ce întru rugăciuni eșci preacălduros folositor, și al celor ce cer preagrabnic ascultător : primeșce rugăciunea noastră, Ananie, și lui Christos te roagă, și mântuească pì cei ce îl laudă, ca pì singurul iubitor de oameni.

2. Sfântul păstor-martir Cipriean din Cartagena (vezi și 16 septembrie) și sfânta Iustina vergura. Sfântul păstor-martir Legru, episcopul Autunului.

Troparul sfântului Cipriean, glas 3 : Întorcându-te de la vrăjitoreasca măiestrie, lepădat-ai întunecimea necucerniciei și te-ai făcut sfeșnic al adevìrului ; eară dupì strălucita ta vieață păstorească, măritu-te-ai cu martiriul, Ciprieane. Cuvioase părinte, cu Iustina, fecioara cugetătoare de cele sfinte împreună, roagă-l pì ziditorul, și ne facă îndurare și și ne arate bunăvoința lui.
Troparul sfântului Legru, glas 4 : Și părtaș obiceiurilor, și urmaș în scaunele apostolilor fiind, de Dumnezìu însuflate, ai aflat calea către temelia vederii sufleteșci ; pentru aceasta, cuvîntul adevìrului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, păstor-martire Antime : roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.

Condacul sfântului Cipriean, glas 2 : De la vrăjitoreasca măiestrie, la dumnezìească cunoșcință, de Dumnezìu înțìlepțite, întorcându-te, lumii vindecător preaînțìlept te-ai arătat, vindecările dăruind celor ce te cinstesc pì tine, Ciprieane, împreună cu Iustina ; cu carea roagă-te Stăpânului celui iubitor de oameni, și sì mântuească robii tăi.

3. Sfântul păstor-martir Dionisiu Areopagitul.

Tropar, glas 4 : Bunătate învățându-te și întru toate treaz fiind, întru bună cunoșcință cu sfântă cuviință îmbrăcându-te, din vasul alegerii ai scos pì celea negrăite, și credința păzindu-o, ca și acela, cursul ai plinit, păstorule și martire Dionisie. Roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.

Condac, glas 8 : Porțile cereșci trecându-le cu duchul, ca un învìțăcel al apostolului celui ce până la al trilea cer ău ajuns, Dionisie, cu tìtă cunoșcința celor negrăite te-ai îmbogățit, și pì ceia ce ședeau mai înaânte întru întunerecul necunoșcinții i-ai luminat. Pentru aceasta strigăm : Bucură-te, părinte a tìtă lumea !

4. Sfântul Hieroteu, episcopul Atenei. Cuviosul diacon Frâncisc din Assisi.

Troparul episcopului, glas 4 : Bunătate învățându-te și întru toate treaz fiind, întru bună cunoșcință cu sfântă cuviință îmbrăcându-te, din vasul alegerii ai scos pì celea negrăite, și credința păzindu-o, ca și acela, cursul ai plinit, păstorule și martire Dionisie. Roagă-te lui Christos Dumnezìu, și sì mântuească sufletele noastre.
Troparul cuviosului diacon, glas 2 : Făcător de pace făcut-ău Christos din tine : în tìt locul stăpânirii urii și dușmăniei, tu ai sìmănat și ai crescut iubirea și dragostea ; unde bântuea îndoeala și desnìdejdea, tu ai adus nìdejde și credință ; și celor nefericiți pì cari întunerec și chinuri îi țineau, tu i-ai învìțat, cuvioase Frâncișce, dumnezìeasca mângâiere, și lumina bucuriei.
Altul, tìt al aceluia, glas 1 : Cu Christos mântuitorul tainic rìstìgnit, purtat-ai în trupul tău ranele, ca Pavel ; ca cel mai sărac între sfinți, vestit-ai lumii bogăția dumnezìeșcii milostiviri, și ai cântat desìvîrșita bucurie, a vieții în Duchul. Și iubind tìtă zidirea, părtaș te-ai făcut de cerurile nouì și de pămîntul cel nou, celea făgăduite ; cu trecerea ce o ai cătrì dînsul, serafimice părinte Frâncișce, roagă-l pì Christos Dumnezìul nostru, și sì mântuească sufletele noastre.

Condacul sfântului Hieroteu, glas 8 : Pì tine, episcopul Atenei, te lăudăm, ceia ce prin tine minunate și negrăite lucruri ne-am învìțat: că te-ai arătat cântăreț însuflat de Dumnezìu. Roagă-te, dară, preafericite Hierotee, și scăpăm de tìte greșelele, ca și strigăm : Bucură-te, părinte de Dumnezìu înțìlepțite !
Condacul sfântului Frâncisc, glas 8 : Din gura Mântuitorului rìstìgnit ai poruncă ai căpìtat, și rădici Băsearica lui ceea zdrobită de ură, mândrie și lăcomie ; înfruntat-ai pì ceia tari, cu smerenia pruncilor celor mici ; biruit-ai pì ceia mândri, cu ascultarea ; cu curata ta minte curățit-ai lumea întreagă ; peste bogății biruitor te-ai făcut, cu sărăcia ta cea de bunăvoie, și pìretele urii s'ău sfărmat, cu puterea dragostei tale. Lăudămu-te, pomenirea ta, sfinte Francisce, făcând : Bucură-te, cela ce pentru Christos sărac te-ai făcut !

5. Sfânta martiră Charitina. Sfântul Plăcid.

Troparul sfintei Charitina, glas 4 : Mnelușeaua ta, Iisuse, Charitina strigă cu mare glas : «Pe tine, mirele meu, te iubesc ; pì tine căutându-te, mă chinuesc și împreună mă rìstìgnesc și împreună mă înmormîntez cu botezul tău ; și pătimesc pentru tine, ca și domnesc împreună cu tine ; și mor pentru tine, ca și și viez întru tine ; deci ca o jertfă neprihănită primeșce-o pì ceea ce cu iubire sì jertfeșce ție.». Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântueșce sufletele noastre.

Condacul sfintei, glas 4 : Aducătoare de veselie ne-ău sosit noauă astăzi luminoasă prăznuirea ta, purtătoare de chinuri ; pì carea lăudându-o, preamărim pì Domnul cela ce 'i întru celea de sus.

6. Ś Sfântul apostol Toma.

Troparul, glas 3 : Sfinte apostole Tomă, roagă pì milostivul Dumnezìu și dăruească iertare de greșeli sufletelor noastre.
Condac, glas 4 : De dumnezìescul dar plin fiind, apostolul și șerbul cel adevìrat al lui Christos, întru pocăință ău strigat : « Tu eșci Domnul meu și Dumnezìul meu ! ».

7. Sfinții martiri Sergiu & Bach.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

Condacul martirilor, glas 8 : Pì vitejii martiri și frați, cu credință adunându-ne, cu sfințite laude și-i încununăm : pì Sergiu, tarele ostaș al Trìimii, și pì Bach cel răbdător în chinuri, ceia ce laudă în cântări pì Christos, răsplătitorul și făcătorul a tìte.

8. Cuvioasa Maică Pìlagia.

Troparul cuvioasei, glas 8 : Întru tine, maică, cu adevìrat s'ău mântuit cel dupì tip : că luând crucea ai urmat lui Christos, și lucrând ai învățat și nu sì uite la trup, căci este trecător, ci și poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu ângerii împreună sì bucură, cuvioasă Pìlagă, duchul tău.

Condacul cuvioasei, glas 2 : Trupul tău cu postiri topindu-ți, cu neadormite rugăciuni ai rugat pì făcătorul, ca și iei iertarea deplină a pìcatului tău : pì carea o ai și luat cu adevìrat, calea pocăinței arătându-o.

9. Ś Sfântul apostol Iacob al lui Alfeu. Sfântul păstor-martir Dionisiu, episcopul Parisului, și cei împreună cu dînsul.

Troparul sfântului Iacob, glas 3 : Sfinte apostole Iacobe, roagă pì milostivul Dumnezìu și dăruească iertare de greșeli sufletelor noastre.
Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

Condacul sfântului Iacob, glas 4 : Iacob, pescarul cel preaminunat al păgânilor, și între învìțăcei preacinstit arătat, și cu apostolii împreună locuitor : bogăție de vindecări dărueșce lumii, desleagă de ispite pe ceia ce 'l laudă. Pentru aceasta, cu un glas strigăm cătrì dînsul : cu rigăciunile tale pe tìți scapă-i, apostole !
Condacul sfântului Dionisiu, glas 3 : Cu toiagul cel dat ție de la Dumnezìu, pì poporul tău povățueșce-l la pășunile cele de vieață aducătoare ; eară fiearele cele nevăzute și neîmblânzite supune-le sub picioarele celor ce te laudă pì tine : că toți cei din nevoi te-ău câștigat folositor călduros, sfinte Dionisie.

10. Sfinții martiri Eulampiu & Eulampia.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

€€. Duminica dupì 10 octombrie : cei 350 de părinți de la cel de-al VIIlea sinod ecumenic, carele e al IIlea de la Niceea (787 AD).

11. Sfântul archidiacon Filip, unul din cei 7. Cuviosul Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei. Sfântul Firmin, episcopul Uzețului.

12. Sfinții martiri Prob, Tarach și Andronic. Sfântul Simeon, noul teolog (vezi și 12 martie). Sfântul Fiaciu, episcopul Irlandei. Sfântul martir Eduin.

13. Sfinții martiri Carp, Papil și Agatonic.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

14. Cuvioasa Maică Parasceava. Sfinții martiri Nazariu, Gervasiu, Protasiu și Celsiu. Sfântul păstor-martir Callixt I, papa Romei. Sfântul Iust, episcopul Lugdunului.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

15. Sfântul păstor-martir Luciean, preotul din Antiochia.

16. Sfântul martir Longin, sutașul de la Rìstegnire.

17. Proorocul Oseea. Cuviosul păstor-martir Andrei Cretanul.

Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Oseea serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.

18. Ś Sfântul evangelist Luca.

19. Proorocul Ioel. Sfântul martir Var. Sfântul Ioan de la Kronstadt.

Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Ioel serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.

20. Sfântul megalomartir Artemiu. Sfântul Gerasim cel Tînăr.

21. Cuviosul Hilarion cel Mare. Sfânta martiră Ursula și cele împreună cu dînsa, martirizate la Colonia.

22. Sfântul Aberciu, episcopul Hierapolei. Cei șepte tineri martiri din Efes (vezi și 4 august).

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

23. Ś Sfântul Iacob, fratele Domnului, 1ul episcop al Ierusalimului.

24. Ś Maica Domnului, bucuria celor necăjiți. Sfântul megalomartir Aretas și cei împreună cu dînsul.

25. Sfinții martri și notari Marciean cetețul & Martiriu hipodiaconul. Sfânta Tabita Milostiva. Sfinții martiri Crepin & Crepinean.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

26. † Sfântul megalomartir Dumitru cel din Tessalonic, izvorîtorul de mir. Amintirea cutremurului.

27. Sfântul martir Nestor. Cuviosul Colman, cel de la Sîmbot.

28. Sfinții martiri Terențiu & Neonil. Cuviosul Ștefan Sabbaitul.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

29. Sfânta martiră Anastasia Romana. Cuviosul Avramiu.

30. Sfântul păstor-martir Zenobiu și sora sa Zenobiea.

31. Sfinții Stachid, Apeliu, Urban, Aristobul și Narcis, cari erau dintre cei 72 de învìțăcei ai lui Christos. Sfântul martir Epimach.


Novembrie

1. Ś Sfinții martiri Cosma & Damiean, cei din Asia, taumaturgi (făcători de minuni) și medici fără plată. Sfântul Austrumonach, episcopul Chiarmuntelui. Sfântul Nectariu, episcopul și luminătorul Auverniei.

2. Ś Pomenirea morților. Sfântul martir Acindin și cei împreună cu dînsul.

3. Ś Hramul bisericii Sfântului Georgie, cea din Lidda. Sfinții martiri Acepsim, Iosif și Aital.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

4. Cuviosul Ioniță cel Mare. Sfântul păstor-martir Nicandru, episcopul Mirelor.

5. Sfinții martiri Galaction și Epistimia.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

6. Sfântul Pavel Mărturisitorul, archiepiscopul Constantinopolului. Cuviosul Leonard, cel din Noblac.

7. Sfinții 33 de martiri din Meletina. Cuviosul Lazăr, sihastru din Muntele Galisiu, taumaturgul (făcătorul de miuni).

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

8. † Sìrbătoarea arhangelilor Mihael și Gabriel (Gavril) și a celorlalte puteri cereșci.

9. Sfinții martiri Onisefor și Porfiriu. Cuvioasele Matroana și Teopista.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

10. Sfinții Erast, Rodion și Olimp, învìțăceii lui Christos, și cei împreună cu dînșii. Sfântul Leon cel Mare, papa Romei (vezi și 18 febriarie). Sfântul martir Orest.

11. † Sfântul Martin, episcopul Constanținiei (Turului), luminătorul Găliei. Sfinții martiri Mennas, Victor și Vicențiu (vezi și 22 ianuarie) ; sfânta martiră Ștefanida. Cuviosul și mărturisitorul Teodor Studitul.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

12. Sfântul Ioan cel Milostiv, papa Alexandriei. Cuviosul Nil.

13. † Sfântul Ioan Gură-de-Aur, archiepiscopul Constantinopolului.

14. Sfântul apostol Filip. (Dacă data de 14 cade într'o miercure ori vinere, atuncea începem întru aceasta zi postul Crăciunului.)

15. Sfinții martiri Gurias, Samonas și Habib. (Începutul postului Crăciunului.)

16. Ś Sfântul apostol și evangelist Mateiu. Sfântul Euchru, episcopul Lugdunului.

17. Sfântul Grigore, episcopul Neocesareei, taumaturgul (făcătorul de minuni). Sfântul Grigore, episcopul Constanținiei Găliei.

18. Sfinții martiri Platon și Roman. Cuviosul Odon.

De luni până vineri, ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

19. Proorocul Abdias. Sfântul păstor-martir Barlaam.

Troparul proorocului, glas 2 : NU

20. Preserbarea întrării Maicii Domnului. Sfinții Grigore Decapolitul, și Proclu, archiepiscopul Constantinopolului.

21. + Întrarea Maicii Domnului în tîmplă.

22. Sfântul Filemon, însoțitor al lui Pavel, și cei împreună cu dînsul. Sfânta martiră Cecilia, cu însoțitorii ei, Valeriean și Tiburțiu.

23. Sfinții Amfilochiu, episcopul Iconiului, și Grigore, episcopul Acragantelor. Sfântul Columban preotul.

24. Sfinții păstori-martiri Clemente, papa Romei, și Petru, papa Alexandriei.

25. † Sfânta megalomartiră Ecaterina. Sfântul martir Mercuriu.

26. Cuviosul Alipiu stâlpnicul. Sfântul Nicon, taumaturgul (făcătorul de minuni).

27. Sfântul megalomartir Iacob persul.

28. Cuviosul Ștefan cel Nou. Sfântul martir Irinarh.

29. Sfinții martiri Paramon și Filumean. Sfântul păstor-martir Saturnin, episcopul Tulusiei.

De luni până vineri, ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

30. † Sfântul apostol Andreiu, cel ântîiu chemat, ocrotitorul României.


Decembrie

1. Proorocul Naum. Sfântul Eloiu, episcopul Nodionului.

Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Moise serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.

2. Proorocul Habbacuc.

Troparul proorocului, glas 2 : NU

3. Proorocul Sofonia.

Troparul proorocului, glas 2 : NU

4. Ś Sfânta megalomartiră Barbara. Sfântul Ioan Damasceanul (Damaschin).

5. Ś Cuviosul Savva.

6. Sfântul Nicolae, archiepiscopul Mirelor din Licia, taumaturgul (făcătorul de minuni).

7. Ś Sfântul Ambrosiu, episcopul Miezolanului.  Sfânta Filoteea.

8. Cuviosul Patapiu.

9. Zămislirea sfintei Ane, când ău conceput pì Preasfânta Vergură.

10. Sfinții martiri Mennas, Hermogen și Eugraf. Sfintele martire Eulalia și Iulia.

€€. Duminica dupì 10 decembrie : sfinții strămoși ai Domnului.

11. Sfântul Damaschin, papa Romei. Sfântul păstor-martir Pavel, ântîiul episcop de Narbuna. Cuviosul Daniel stâlpnicul. Sfinții martiri Victoric și Fușciean.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

12. Ś Sfântul Spiridon, episcopul Trimitundei celei din Cipru, taumaturgul.

13. Sfânta martiră Lucia vergura, din Siracuza. Sfinții martiri Eustrațiu, Auxențiu, Eugen, Mardariu și Orest, cei din Armenia.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

14. Sfinții martiri Tirs, Leuciu, Calinic, Filemon, Apolon și Ariean. Sfinții archipăstori Venanțiu și Nicasiu. Sfânta Otilia.

De luni până vineri, ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

15. Sfântul păstor-martir Eleuteriu.

16. Proorocul Hageu. Sfântul Modest, archiepiscopul Ierusalimului, taumaturg (făcător de minuni).

Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Moise serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.

17. Ś Proorocul Daniel. Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Mișael.

Troparul proorocului, glas 2 : Mari sunt...

€€. Duminica dupì 17 decembrie : părinții dupì trup ai Domnului, de la Adam, până la Iosif logodnicul.

18. Sfântul martir Sebastiean și cei împreună cu dînsul (vezi și 20 ianuarie).

19. Sfântul martir Bonifaciu.

20. Preserbarea Crăciunului. Sfântul Ignațiu Teoforul (purtătorul de Dumnezìu). Vezi și 29 ianuarie.

21.  Sfânta martiră Iulieana, cea din Nicomedia.

22. Sfânta megalomartiră Anastasia, vindecătoarea.

23. Sfinții 10 martiri din Creta.

24. Cuvioasa martiră Eugenia. Sfânta Claudia Procula, femeia lui Pilat.

25. NAȘCEREA  DOMNULUI.

€€. Duminica dupì Crăciun : sfinții Iosif, logodnicul Vergurei ; David proorocul și regele ; și Iacob, ruda Domnului. (Dacă între Crăciun și Bobotează cade o singură duminică, atunci în acea duminică sìrbătorim preserbarea bobotezei, eară pì sfinții Iosif, David și Iacob îi sìrbătorim pì data de 26 decembrie.)

26. Sìrbătoarea Născìtoarei de Dumnezìu. (Dacă între Crăciun și Bobotează cade o singură duminică, atunci în acea duminică sìrbătorim preserbarea bobotezei, eară pì sfinții Iosif, David și Iacob îi sìrbătorim pì data de 26 decembrie.)

27.  Sfântul protomartir Ștefan, archidiaconul (Fapte).

28. Sfinții 20 000 de martiri din Nicomedia.

29. Sfinții prunci nevinovați uciși de Irod.

30. Sfânta martiră Anisia. Cuvioasa Melania romana.


Ianuarie

1. Tăierea împrejur a Domnului. Sfântul Vasile cel Mare, archiepiscopul Cesareei din Capadocia. Anul Nou.

Troparul Anului Nou, glas 2 : Făcătorule a toată zidirea, cela ce timpurile și anii i-ai pus întru a ta putere, binecuvintează cununa anului bunătății tale, Doamne, păzind în pace pì rege (ori : pì popor) și cetatea ta, pentru rugăciunile Născìtoarei de Dumnezìu, și ne mântueșce.

Condacul Anului Nou, glas 2 : Cela ce locueșci întru cele de sus, Christoase Împìrate, făcătorule al tuturor celor văzute și creatorule al celor nevăzute ; cela ce zilele și nopțile, timpurile și anii ai făcut : binecuvintează acum cununa anului, fereșce și scuteșce în pace [pe iubitorul de Christos regele nostru], toate orașele și satele, și tìt poporul tău, mult milostive.

2. Sfântul Silvestru, papa Romei. Sfântul Serafim, cel din Sarov (vezi și 19 iulie). Preserbarea bobotezei.

3. Proorocul Malachia. Sfânta Genoveva vergura. Sfântul martir Gorz.

Troparul proorocului, glas 2 : NU

4. Sfinții 72 de învìțăcei ai lui Christos. Cuviosul Teoctist, cel din Cucuma Siciliei.

5. Ajunul bobotezei. Sfinții martiri Teopempt și Teonas. Cuviosul Odilon.

6. BOTEZUL  DOMNULUI.

7. Sfântul Ioan Botezătorul.

8. Cuviosul Georgie Chozebitul. Sfânta Domnica din Cartagena. Sfântul martir Luciean.

9. Sfântul martir Polieuct.

10. Sfântul Grigore, episcopul Nyssei. Sfântul Agaton, papa Romei.

11. Ś Sfântul Teodosiu, cenobiarhul. Sfântul păstor-martir Higin, papa Romei.

12. Sfânta martiră Tațieana.

13. Sfântul archipăstor Hilariu din Galia. Sfinții martiri Ermil și Stratonic. Sfânta Christina (Nina), luminătoarea Ivirului (vezi și 30 septembrie). Sfântul martir Felix, cel din Nola. Cuvioșii martiri din Sinai și Rait.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

14. Întropirea (odovania ori încheierea) Bobotezei.

15. Sfântul Pavel cel din Teba. Sfântul Ioan colibașul. Sfântul Remigiu, luminătorul frâncilor.

16. Ś Lanțul sfântului Petru. Sfântul Onorat, episcopul Arlelor.

17. Sfântul Antonie cel Mare.

18. Sfinții Atanasiu și Ciril, papii Alexandriei.

19. Sfântul Macariu cel Mare din Egipt. Sfântul Arseniu, archiepiscopul Corcirei.

20. Sfântul Eutimiu cel Mare. Sfântul martir Sebastiean.

21. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Sfântul martir Neofit. Sfânta martiră Agneța.

22. Sfântul Timotei, însoțitorul lui Pavel. Sfântul martir Atanasiu persul. Sfântul martir Vicențiu, diacon din Saragossa (vezi și 11 novembrie).

23. Sfântul păstor-martir Clement, episcopul Ancirei. Sfântul martir Agatangel.

24. Sfânta Xenia Romana.

25. Sfântul Grigore de Nazianz, teologul, archiepiscopul Constantinopolului.

26. Sfântul Xenofon. Sfântul Priciu, episcopul Chiarmuntelui.

27. Aducerea moaștelor sfântului Ioan Gură-de-Aur.

28. Cuviosul Efrem sirul, diacon. Sfântul Isaac sirul, episcopul Ninivei.

29. Aducerea moaștelor sfântului Ignațiu Teoforul (vezi 20 decembrie).

30. Sfinții mari dascăli Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură-de-Aur (vezi 1 ianuarie, 25 ianuarie, 13 novembrie). Sfântul păstor-martir Hipolit, preot din Roma (vezi și 10 august).

31. Sfinții Cir & Ioan, medici fără plată.


Februarie

1. Preserbarea întîmpinării Domnului. Sfântul martir Trifon. Sfânta martiră Brigita, cea din Irlanda.

2. Întîmpinarea Domnului, când ău fost întîmpinat de către poporul său, prin mânile lui Simeon.

3. Sìrbătoarea bătrânului Simeon și a profetesei Ana.

4. Sfântul Isidor din Pelusa.

5. Sfânta martiră Agata. Sfântul Avit, episcopul Vieanei Frânciei.

6. Sfântul Bucol, episcopul Smirnei.

7. Sfântul Parteniu, episcopul Lampsacului și cuviosul Luca cel din Știria Greciei.

8. Sfântul megalomartir Teodor Stratilat. Proorocul Zaharia.

Vezi și însemnarea.

9. Întropirea (odovania ori încheierea) întîmpinării. Sfântul martir Nicefor, cel din Antiochia.

10. Sfântul martir Charalamp. Cuvioasa maică Școlastica, sora sfântului Benedict nurseanul.

11. Ś Sfântul păstor-martir Blaj, episcopul Sebastiei Armeniei. Sfântul Benedict cel din Aniana.

12. Sfântul Melețiu, archiepiscopul Antiochiei. Sfânta martiră Eulalia, cea din Barcelona.

13. Cuviosul Marținiean.

14. Sfântul martir Valentin. Cuvioșii Auxențiu și Maron. Sfântul Ciril, luminătorul slavilor (vezi și 11 maiu).

15. Sfântul Onesim.

16. Sfântul martir Pamfil și cei împreună cu dînsul. Sfântul Flaviean, archiepiscopul Constantinopolului.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

17. Sfântul megalomartir Teodor Tiron.

18. Sfântul Leon, papa Romei.

19. Sfântul Archip.

20. Sfântul Leon, episcopul Cataniei Siciliei.

21. Cuviosul Timoteiu, cel din Simboluri. Sfântul Eustat, patriarhul Antiochiei.

22. Sfinții martiri cei din pătrarul Eugeniu din Constantinopol.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

23. Sfântul păstor-martir Policarp, episcopul Smirnei.

24. Ântîia și a doua aflare a capului sfântului Ioan Botezătorul.

25. Sfântul Tarasiu, archiepiscopul Constantinopolului.

26. Sfântul Porfiriu, episcopul Gazei.

27.  Cuviosul Procopiu, cel din Decapole.

28. Cuviosul Vasile Mărturisitorul. Sfinții Roman și Lupicin, cei din Jura.

29. Sfântul Ioan Cassiean, ocrotitorul României. Cuviosul German, octrotitorul Dobrogei.


Martie

1. Cuvioasa martiră Eudocia.

2. Sfântul păstor-martir Teodot, episcopul Cirenei Ciprului.

3. Sfinții martiri Eutropiu, Cleonic și Basilisc.

De luni până vineri, ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

4. Cuviosul Gerasim de la Iordan.

5. Sfântul martir Conon, cel din Isauria. Sfântul Vergiliu, archiepiscopul Arlelor.

6. Sfinții 42 de martiri din Amoriu.

7. Sfinții păstori-martiri cari ău fost episcopi ai Chersonului.

8. Sfântul Teofilact, episcopul Nicomediei.

9. † Sfinții 40 de martiri înghețați în lacul Sebastiei din Armenia.

10. Sfântul martir Quadrat și cei împreună cu dînsul.

11. Sfântul Șofrone, patriarhul Ierusalimului.

12. Sfântul Grigore cel Mare, papa Romei (vezi și 3 septembrie). Sfântul Teofan Mărturisitorul. Sfântul Simeon, noul teolog (vezi și 12 octombrie).

13. Aducerea moaștelor sfântului Nicefor, patriarhul Constantinopolului.

14. Cuviosul Benedict, cel din Nursia (vezi și 11 iulie).

15. Sfântul martir Agapiu și cei împreună cu dînsul.

16. Sfântul martir Sabin egipteanul.

17. Sfântul Patriciu, luminătorul Irlandei. Sfântul Alexiu, omul lui Dumnezìu.

18. Sfântul Ciril, patriarhul Ierusalimului.

19. Sfinții martiri Chrisant și Daria.

20. Cuvioșii martiri din laura (mănăstirea) Sfântului Savva.

21. Sfântul Iacob Mărturisitorul, episcopul Cataniei.

22. Sfântul păstor-martir Vasile, preot din Ancira.

23. Sfântul păstor-martir Nicon, și cei împreună cu dînsul 199.

24. Preserbarea Bunei Vestiri. Cuviosul Zaharia zăvorîtul.

25. + BUNĂVESTIREA  MAICII  DOMNULUI.

26. Ś Sfântul martir Muntean preotul, și soția sa, Maxima. Arhangelul Gabriel.

Pentru durerile...

27. Cuvioasa Matroana, cea din Tessalonic.

28. Cuviosul Hilarion cel Nou.

29. Sfinții martiri Marcu episcopul Aretuselor, Ciril diaconul, și ceilalți împreună cu dînșii.

30. Sfântul Ioan Climac, de pì Muntele Sinai, cel ce ău scris Scara.

31. Sfântul păstor-martir Hepațiu, episcopul Gangrelor, taumaturgul (făcătorul de minuni).

Aprilie

1. Sfânta Maria egipteanca.

2. Cuviosul Tit, taumaturgul (făcătorul de minuni). Sfântul Niziriu, archiepiscopul Lugdunului.

3. Cuviosul Niceta Mărturisitorul, cel din Medicia.

4. Sfântul Isidor, episcopul Seviliei. Sfântul Iosif imnograful.

5. Sfinții martiri Claudiu, și cei împreună cu dînsul.

6. Sfântul Irineu, cel din Sirmiu. Sfântul Metodiu, archiepiscopul Moraviei, luminătorul slavilor (vezi și 11 maiu).

7. Sfântul martir Caliopiu. Sfântul Georgie, episcopul Mitilenelor.

8. Sfinții Herodion, Agab, Ruf, Asyncret, Flegon, Hermes, dintre cei 72 de învìțăcei ai lui Christos.

9. Sfântul martir Eupsichiu, cel din Cesareea.

10. Sfântul martir Terențiu, și cei împreună cu dînsul.. Sfântul Flubert, episcopul Cartuselor.

11. Sfântul păstor-martir Antipas, episcopul Pergamului Asiei.

12. Sfântul martir Savva, cel înecat în Buzău. Sfântul Iuliu I, papa Romei.

13. Sfântul martir Martin I, mărturisitorul, papa Romei (vezi și 20 septembrie).

14. Sfinții Aristarh, Prudent și Trofim, dintre cei 72 de învìțăcei ai lui Christos.

15. Sfântul martir Creșcent, cel din Mira Liciei. Sfântul Patern, episcopul Avranchiei.

16. Sfintele martire Agapia, Irina și Chionia.

17. Sfântul păstor-martir Simeon persul, și cei împreună cu dînsul. Sfântul Anicet, papa Romei.

18. Cuviosul Ioan. Sfântul martir Prefăcut, cel din Cordoba.

19. Sfântul martir Pafnuțiu.

20. Ś Sfântul Teotim I, episcopul Tomisului.

21. Sfântul păstor-martir Ianuariu, episcopul Bunuvîntului, și cei împreună cu dînsul. Sfântul Anselm, archiepiscopul Cântăurului.

22. Sfântul martir Alexandru, cel din Lugdun. Sfântul Teodor Siceotul, episcopul Anastasiopolei.

23. Sfântul megalomartir Georgie, purtătorul de învingere.

24. Cuvioasa Elisabeta, taumaturga (făcătoarea de minuni).

25. Ś Sfântul evangelist Marcu, însoțitor al lui Pavel.

26. Sfinții păstori-martiri Clet și Marcelin, papii Romei. Sfântul păstor-martir Vasile, episcopul Amasiei.

Troparul

27. Sfântul Simeon, ruda Domnului, episcopul Ierusalimului.

28. Sfinții Iason & Sosipatru. Sfinții martiri Dadas, Maxim și Quintiliean. Sfântul păstor-martir Afrodit, episcopul Berzerului.

29. Sfinții 9 martiri din Cizic.

30. Ś Sfântul apostol Iacob al lui Zebedeu. Sfântul Iacob, episcopul Sântelor.

Maiu

1. Proorocul Ieremia.

Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Ieremia serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.

2. Aducerea moaștelor sfântului Atanasiu cel din Alexandria.

3. Sfinții martiri Timoteiu & Maura.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

4. Sfânta martiră Pelagia, cea din Tars.

5. Sfânta megalomartiră Irina. Sfântul Hilariu, episcopul Arlelor.

6. Sfântul și dreptul Iov.

7. Arătarea sfintei cruci la Ierusalim.

8. Sf apostol și evangelist Ioan (vezi și 26 septembrie). Sfântul Arseniu cel Mare.

9. Proorocul Isaia. Sfântul martir Christofor.

Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Isaia serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.

10. Sfântul apostol Simon Zelotul.

11. Sfinții Ciril și Metodiu, luminătorii slavilor. Întemeierea Constantinopolului.

12. Sfinții German, archiepiscopul Constantinopolului, și Epifaniu, episcopul Ciprului.

13. Sfânta martiră Gliceria.

14. Sfântul martir Isidor cel din Chiu.

15. Sfântul Pachomiu cel Mare. Sfântul Achiliu taumaturgul (făcătorul de minuni), archiepiscopul Larissei.

16. Sfântul Teodor cel Sfințit.

17. Sfinții Andronic și Iunia.

18. Sfinții martiri Petru, Dionisia, Christina, Andreiu, Pavel, Benedim, Paulin și Heracliu. Sfântul Ioan I, papa Romei.

De suntem în postul apostolilor, atunci de luni până vineri 'i ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă ori de nu suntem în postul apostolilor, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

19. Sfântul martir Patriciu, episcopul Prussei, și cei împreună cu dînsul.

De suntem în postul apostolilor, atunci de luni până vineri 'i ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă ori de nu suntem în postul apostolilor, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

20. Sfântul martir Talaleu.

21. Sfinții împìrați Constantin & Elena.

22. Sfinții martiri Basilisc și Marcel.

De suntem în postul apostolilor, atunci de luni până vineri 'i ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă ori de nu suntem în postul apostolilor, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

23. Sfântul Mihael Mărturisitorul, episcopul Sinadelor.

24. Cuviosul Simeon, cel din Muntele Minunat. Cuviosul Vicențiu, egumenul mănăstirii Lerinilor. Sfinții martiri Donățean & Rugățean.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

25. A treia aflare a capului sfântului Ioan Botezătorul. Cuviosul Bediu.

26. Sfântul Carp, unul din cei 72 de învìțăcei ai lui Christos.

27. Sfântul Iuliu Bătrânul. Sfântul Augustin, archiepiscopul Cântăurului.

28. Sfântul German, episcopul Parisului. Sfântul păstor-martir Eutichiu, episcopul Melitinei.

29. Sfânta martiră Teodosia. Sfântul Maximin, episcopul Trevei.

30. Cuviosul Isaaciu, egumenul mănăstirii Dalmației.

31. S. martir Hermiu.

Iunie

1. Sfântul Iustin, martirul și filosoful, și cei împreună cu dînsul.

De suntem în postul apostolilor, atunci de luni până vineri 'i ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă ori de nu suntem în postul apostolilor, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

2. Sfinții martiri Potin, episcopul Lugdunului, Blandina, și cei împreună cu dînșii. Sfântul Nicefor Mărturisitorul, archiepiscopul Constantinopolului.

3. Sfântul martir Luciliean, și cei împreună cu dînsul. Sfântul martir Isaac, cel din Cordoba.

De suntem în postul apostolilor, atunci de luni până vineri 'i ziuă aleluiatică ; eară de sì întîmplă a fi sâmbătă ori de nu suntem în postul apostolilor, zicem troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

4. Sfinții martiri Zotic, Aital, Cămasiu și Filip, cei de la Niculițel. Sfânta Clotilda, regina frâncilor.

Pentru durerile

5. Sfântul păstor-martir Bonifaciu, luminătorul Germaniei.

6. Cuviosul Hilarion cel Tînăr, egumenul mănăstirii Dalmației.

7. Sfântul păstor-martir Teodot, episcopul Ancirei.

8. Întoarcerea moaștelor Sfântului Teodor Stratilatul.

9. Sfântul Ciriliu, papa Alexandriei. Sfinții martiri Prim & Fericean (Feliciean).

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

10. Sfinții martiri Alexandru & Antonin. Sfântul păstor-martir Timoteiu, episcopul Prussei.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

11. Sfinții apostoli Bartolomeu & Barnabas.

12. Cuvioșii Onufriu egipteanul și Petru atonitul.

13. Sfânta martiră Aquilina.

14. Proorocul Eliseu. Sfântul Metodiu, archiepiscopul Constantinopolului. Sfinții martiri Anastasiu, Ferice (Felix) și Vrednic, cei din Cordoba.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

Troparul proorocului, glas 4 : Cel ce ău fost...

15. Proorocul Amos. Sfinții Augustin, episcopul Hiponei (vezi și 28 august), și Hieronim preotul.

Vezi și însemnarea.

16. Sfântul Tichon, episcopul Amatuntei Ciprului. Sfântul Aureliean, episcopul Arlelor.

17. Sfinții martiri Manuel, Sabel și Ismael. Sfântul Erbar, egumen în Britania Mică.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

18. Sfântul martir Leonțiu și cei împreună cu dînsul.

19. Sfântul apostol Iuda Tadeu.

20. Sfântul păstor-martir Metodiu, episcopul Olimpului. Sfântul Nicolae Cabasilas.

21. Sfântul martir Iuliean cel din Tars.

22. Sfântul Eusebiu, episcopul Samosatelor. Sfântul Paulin Molostivul, episcopul Nolei. Sfântul martir Alban.

23. Sfânta martiră Agripina.

24. Nașcerea sfântului Ioan Botezătorul - Sânzienele.

25. Sfânta martiră Febronia.

26. Cuviosul David, cel din Tassalonic.

27. Sfântul Samson, primitorul de străini.

28. Sfântul păstor-martir Irineu, episcopul Lugdunului (vezi și 23 august). Întoarcerea moaștelor sfinților Cir & Ioan (vezi și 31 ianuarie).

29. Sfinții apostoli Petru & Pavel.

30. Adunarea sfinților 12 apostoli. Sfântul Mărțiar, episcopul Limogelor.


Iulie

1. Ś Sfinții martiri Cosma & Damiean, cei din Roma, taumaturgi (făcători de minuni) și medici fără plată.

2. Ś Așezarea tunicii Maicii Domnului în biserica Blachernelor.

3. Sfântul martir Hiacint. Sfântul Anatoliu, archiepiscopul Constantinopolului.

4. Sfântul Andreiu Ierusalimeanul, archiepiscopul Cretei. Aducerea moaștelor sfântului Martin (vezi și 11 novembrie).

5. Sfinții Atanasiu Atonitul și Lampadiu taumaturgul (făcătorul de minuni).

6. Sfântul Sisoe cel Mare.

7. Sfânta megalomartiră Ciriacia. Cuviosul Iltid.

8. Sfântul megalomartir Procopiu.

9. Sfântul păstor-martir Pancrațiu, episcopul Tauromeniei Siciliei.

10. Sfinții 45 de martiri din Nicopoleea Armeniei. Sfânta megalomartiră Eufemia.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

11.  Aducerea moaștelor Sfântului Benedict celui din Nursia (vezi și 14 martie).

12. Sfinții martiri Proclu și Hilariu. Sfântul martir Abunziu, cel din Cordoba.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

€€. Duminica dupì 12 iulie : părinții de la cele 6 d'ântîie sinoade ecumenice.

13. Sfântul arhangel Gabriel (Gavril).

14. Sfântul Aquila, unul din cei 72 de învìțăcei ai lui Christos.

15. Sfântul voievod Vladimir, cel întocmai cu apostolii.

16. Sfântul martir Athenogen, și cei împreună cu dînsul. Sfântul martir Sisenard, diacon de la Cordoba.

17. Sfânta megalomartiră Martina (Mărgărita), cea din Antiochia.

18. Sfântul martir Emiliean.

19. Sfânta Macrina, sora sfântului Vasile cel Mare. Aducerea moaștelor sfântului Serafim celui din Sarov. Sfântul martir Auriu, cel din Cordoba.

20.  Sfântul prooroc Ilie, cel din Tesba.

21. Sfântul martir Victor, cel din Marsilia. Sfinții Simeon și Ioan, cei nebuni dupì Christos.

22. Sfânta mirofoară Maria Magdaleana, cea întocmai cu apostolii. Sfântul Sălviean, cel din Marsilia.

23. Proorocul Ezechiel. Sfântul Ioan Cassiean, cel din Marsilia (vezi și 29 februarie).

Troparul proorocului, glas 2 : Amintirea proorocului tău Ezechiel serbând, printr'însul, Doamne, te rugăm : mântueșce sufletele noastre.

24. Sfânta megalomartiră Christina.

25. Ś Mutarea sfintei Ane. Sfintele mueri Olimpiada diaconița și Eupraxia.

26. Sfântul martir Hermolau și cei împreună cu dînsul.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

27.  Sfântul megalomartir Panteleiemon, medic fără plată. Sfinții martiri George, Aurelia, Natalia, Felix (Ferice) și Liliosa, cei din Cordoba.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

28. Sfinții archidiaconi Prochor, Nicanor, Timon și Parmenas, din cei 72 de învìțăcei ai lui Christos. Sfântul Samson, episcopul Dolului, luminătorul Britaniei Mici.

29. Sfântul martir Calinic. Sfinții Lazar, Marta și Maria, prietenii lui Christos. Sfânta martiră Teodota.

30. Sfinții Silas, Silvan, Crescânt, Epenet și Andronic, din cei 72 de învìțăcei ai lui Christos. Sfântul Petru Chrisologul, episcopul Ravenei.

31. Sfântul Iosif din Arimateea. Sfântul Eudocim.

August

1. Scoaterea sfintei Cruci. Sfinții 7 tineri Maccabei cu maica lor Solomonia și cu dascălul lor Eleazar.

2. Aducerea moaștelor sfântului Ștefan (vezi și 27 decembrie).

3. Cuvioșii Isaaciu, Dalmat și Faust, egumeni la Constantinopol.

4. Sfânta martiră Eudocia. Cei șepte tineri martiri din Efes (vezi și 22 octombrie).

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

5. Preserbarea preobrajiei. Sfântul Eusigniu.

6. Schimbarea la față a Domnului.

7. Sfântul martir Domețiu.

8. Sfântul Emiliean Mărturisitorul, episcopul Cizicului.

9. Sfântul apostol Matias.

10. Sfântul martir și archidiacon Laurențiu. Sfinții păstori-martiri Sixt II, papa Romei, și Hipolit, preot din Roma, și cei împreună cu dînșii.

(Troparul lui Hipo, vezi 4 aprilie. Al lui Sixt, vezi la Grigore cel M.)

11. Sfântul martir și diacon Euplu.

12. Sfinții martiri Foțiu & Anicet. Sfinții martiri Purcariu și cei împreună cu dînsul. Aducerea moaștelor sfântului Maxim Mărturisitorul (vezi și 21 ianuarie).

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

13. Întropirea (închieierea, odovania) preobrajiei.

14. Preserbarea sfintei Mării mari. Prorocul Micheea.

15. + Adormirea Maicii Domnului.

16. Sfinții martiri Constantin Brâncoveanul, cu fiii lui și cu sfetnicul Ianache. Sfântul Ștefan, regele Ungariei. Sfânta mahramă.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

17. Sfântul martir Miron.

18. Sfinții martiri Flor & Laur. Sfântul Daga, episcopul Irlandei.

19. Sfinții martiri Andreiu Statilat, și cei 2593 împreună cu dînsul.

20. Proorocul Samuel.

21. Sfântul apostol Tadeu.

22.Sfântul martir Agatonic și cei împreună cu dînsul. Sfântul martir Lupu. Sfântul martir Simforiean, cel din Autun.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

23. Întropirea (închieierea, odovania) sfintei Mării mari.

24. Sfântul martir Eutichiu.

25. Aducerea moaștelor sfântului apostol Bartolomeu. Sfântul Tit cel din Creta, primul episcop, însoțitor al lui Pavel.

26. Sfinții martiri și soți Adriean & Natalia.

Troparul martirilor, glas 4 : Martirii tăi, Doamne, întru nevoința lor cununa nestricăciunii ău câștigat de la tine, Dumnezìul nostru : că, având tăria ta, pì tirani i-ău surpat ; înfrânt-ău și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Christoase Dumnezìule, mântueșce sufletele noastre.

27. Sfântul Cesariu, episcopul Arlelor. Sfântul Osiu, episcopul Cordobei. Cuviosul Pemen. Sfânta Monica (vezi și 4 maiu).

28. Sfântul Augustin, episcopul Hiponei (vezi și 15 iunie). Cuviosul Moise Etiopieanul. Sfântul martir Iuliean, cel din Briuda.

29. Tăierea capului sfântului Ioan Botezătorul. Toți sfinții cari ău pătimit și ău murit pentru dreptatea și adevìrul.

30. Sfinții Alexandru, Ioan și Pavel, archiepiscopii Constantinopolului. Sfântul Fiacru.

31. Ś Așezarea cingătoarei Maicii Domnului în Chalcoprația.

Duminicile de glas 1

Troparul Învierii

Piatra fiind sigilată de jidovi, și ostașii străjuind preacurat trupul tău, învieat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii vieață. Pentru aceasta puterile cerurilor strigă ție, dătătorule de vieață : Mărire învierii tale, Christoase ! Mărire împìrăției tale ! Mărire purtării tale de grijă, unule iubitorule de oameni.

Al Născìtoarei de Dumnezìu

Iea aminte : că troparul acesta al Născìtoarei sì cântă atuncea când troparul sfântului zilei ău fost pì glasul 1 !
Gabriel zicându-ți ție, fecioară, « Bucură-te ! », deodată cu glasul, Stăpânul tuturor întru tine, chivotul cel sfânt, s'ău întrupat, precum ău fost zisă dreptul David. Arătatu-te-ai mai lărgită decât cerurile, că ai purtat pì făcătorul tău. Mărire celuia ce s'ău așezat întru tine ! Mărire celuia ce ău eșit din tine ! Mărire celui ce ne-ău liberat pì noi, prin nașcerea lui din tine.
Duminică seara & luni dimineața

Cade-se a șci că troparele și condacele acestea sì cântă la însìrat și la mânecat, atuncea când nu avem troparul sfântului zilei. Totuși, dìcă lipseșce troparul zilei, la slujbele ceasurilor punem mai degrabă cele prevăzute acolo pentru zilele aleluiatice. În posturile mai lungi și în sìrbători sì cântă întìtdeauna troparul zilei, eară ale zilelor de peste sìptìmână numai dìcă în nici un tip nu este carte cu troparele postului sau ale sìrbătorii.

Tropar, glas 4

Mai-marilor voievozi ai oștilor cereșci, rugămu-vă pì voi noi, nevrednicii, cu rugăciunile voastre și ne acoperiți pì noi sub acoperămîntul aripilor măririi voastre celei netrupeșci, păzindu-ne pì noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm : scăpați-ne din nevoi, ca nișce mai-mari peste cetele puterilor celor de sus.

Al Născìtoarei

Celei ce ău petrecut în tîmplă în sfânta sfintelor, celei îmbrăcate cu credința și cu înțìlepciunea, și cu fecioria cea nepetată, archistrategul Gabriel i-ău adus din cer bucurie : « Bucură-te, binecuvîntată ! Bucură-te, preamărită ! Domnul e cu tine ! ».

Condac, glas 1

Archistrategi ai lui Dumnezìu, slujitori ai dumnezìeșcii măriri, povățuitori ai oamenilor, căpetenii ai celor fără de trup : ceea ce este de folos cereți noauă, și mare milă, ca nișce archistrategi ai celor fără de trup.

Luni seara  & marți dimineața

Cade-se a șci că troparele și condacele acestea ale sfântului Ioan Botezătorul sì cântă la însìrat și la mânecat, atuncea când nu avem troparul sfântului zilei. Totuși, dìcă lipseșce troparul zilei, la slujbele ceasurilor punem mai degrabă cele prevăzute acolo pentru zilele aleluiatice. În posturile mai lungi și în sìrbători sì cântă întìtdeauna troparul zilei, eară ale zilelor de peste sìptìmână numai dìcă în nici un tip nu este carte cu troparele postului sau ale sìrbătorii.

Tropar, glas 2

Pomenirea dreptului cu laudă, eară ție de ajuns îți este mărturia Domnului, înaântemergătorule : că te-ai arătat, într'adevìr, și decât proorocii mai onorat : că te-ai învrednicit a și boteza în Iordan pì cel proorocit. De aceea, pentru adevìr nevoindu-te, cu bucurie ai vestit și celor din iad pì Dumnezìu cel ce s'ău fost arătată în trup, pì cel ce ău rădecat pìcatul lumii, și ne-ău dăruit noauă mila cea mare.

Al Născìtoarei

Firii dumnezìeșci părtași ne-am făcut prin tine, Născìtoare de Dumnezìu pururea-fecioară : că pì Dumnezìu întrupat l-ai născut noauă. Pentru aceasta, dupì datorie pì tine toți cu credință te mărim.

Condac, glas 3

Ceea ce mai înaânte era stearpă, astăzi pì înaântemergătorul lui Christos îl nașce, și acela este plinirea a toată proorocia ; că pì cel ce proorocii înaânte l-ău fost vestită, pì acela în Iordan mâna punându-și, s'ău arătat prooroc, vestitor, împreună cu ei înaântemergător al Cuvîntului lui Dumnezìu.

Marți seara, miercuri dimineața, joi seara, vineri dimineața

Cade-se a șci că troparele și condacele acestea ale CRUCII sì cântă la însìrat și la mânecat, atuncea când nu avem troparul sfântului zilei. Totuși, dìcă lipseșce troparul zilei, la slujbele ceasurilor punem mai degrabă cele prevăzute acolo pentru zilele aleluiatice. În posturile mai lungi și în sìrbători sì cântă întìtdeauna troparul zilei, eară ale zilelor de peste sìptìmână numai dìcă în nici un tip nu este carte cu troparele postului sau ale sìrbătorii.

Tropar, glas 1

Mântueșce, Doamne, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta ; învingere Regelui nostru (ori : binecredincioșilor creștini) asupra dușmanilor dărueșce, și cu crucea ta păzeșce-l pì poporul tău.

Al Născìtoarei

A ta întrepunere câștigând, preacurată, și cu rugăciunile tale din nevoi scăpând, cu Crucea Fiului tău tìtdeauna fiind păziți : dupì datorie, pì tine toți cu credință te mărim.

Condac, glas 1

Cela ce de bună voie te-ai înălțat pì cruce, poporului tău celui nou, cu numele tău numit, dărueșce-i îndurările tale, Christoase Dumnezìule ; veseleșce întru puterea ta pì credincios Regele nostru (ori : pì binecredincioșii creștini), ducându-l la biruință asupra dușmanilor. Și aibă ajutorul tău, armă de pace, neînvinsă biruință.

Miercuri seara & joi dimineața

Cade-se a șci că troparele și condacele acestea ale APOSTOLILOR și ale sfântului Nicolae sì cântă la însìrat și la mânecat, atuncea când nu avem troparul sfântului zilei. Totuși, dìcă lipseșce troparul zilei, la slujbele ceasurilor punem mai degrabă cele prevăzute acolo pentru zilele aleluiatice. În posturile mai lungi și în sìrbători sì cântă întìtdeauna troparul zilei, eară ale zilelor de peste sìptìmână numai dìcă în nici un tip nu este carte cu troparele postului sau ale sìrbătorii.

Tropar, glas 3

Sfinților apostoli, rugați pì milostivul Dumnezìu și dăruească iertare de greșeli sufletelor noastre.


ÎNSEMNARE : dìcă vrei și pui și troparul unui alt sfânt ce sì sìrbătoreșce, cum sfântul Severiean, atuncea zici troparele unul dupì altul, fără a pune oarece între ele ; așa faci de la cel d'ântîiu până la penultimul. Înaânte de ultimul, spui Mărire Tatălui..., eară dupì ultimul spui troparul Născìtoarei, cum sì va întâmpla a fi. ~ De dorit e și pui numai câte două tropare la o slujbă, apoi al Născìtoarei. Astfel, dìcă ai patru sfinți, poți pune troparul celui d'ântîiu, Mărire Tatălui... apoi troparul celui de-al doilea. Și acum... , al Născìtoarei. La slujba următoare dintru aceeași zi, poți pune troparul celui de-al trilea, Mărire Tatălui... apoi troparul celui de-al patrulea. Și acum... , al Născìtoarei.~ Așa deci, dìcă al 2lea sfânt nu are tropar scris, atuncea iei troparul aceluia de la un alt sfânt (pentru Severiean iei troparul de la un alt martir).Acolo unde un anumit sfânt e cinstit îndeobște, sì poate pune numai troparul lui peste tìt.
ÎNSEMNARE : când ai doi sfinți ori o sìrbătoare și un sfânt, faci așa : la utrenie dupì cântarea a IIIa pui condacul sfântului mai mic, eară dupì cântarea a VIa pui condacul sfântului mai mare ori al sìrbătorii. La ceasuri : condacul sfântului mai mic la ceasul I ; condacul celui de-al doilea sfânt la ceasul III ; condacul sfântului celui mai însemnat ori al sìrbătorii la celelalte ceasuri. Acolo unde un anumit sfânt e cinstit îndeobște, sì poate pune numai condacul lui peste tìt.